Ανακοίνωση για την εφαρμογή του Μέτρου 11 ¨Βιολογικές Καλλιέργιες¨ | PellaNews

Ανακοίνωση για την εφαρμογή του Μέτρου 11 ¨Βιολογικές Καλλιέργιες¨

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε α) η με αριθμ. πρωτ. 1727/134058/07-06-2019 5η  Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί ‘’καθορισμού πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ του ΠΑΑ 2014-2020’’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και β) η με αριθμ. πρωτ.   2120/167340/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΘ2Υ4653ΠΓ-ΒΞΤ) ‘’ Τροποποίηση της αριθμ. 4075/182059/31-12-2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ του ΠΑΑ 2014-2020’’, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 Οι παραπάνω Αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) και του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr)

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και πληροφορία.

 

 

 

                                                                                               

Μ.Ε.Π.

Ο  ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΑΪΤΑΝΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ