Τροποποίηση προδιαγραφών του προϊόντος με την ονομασία ''ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ'' ΠΓΕ | PellaNews

Τροποποίηση προδιαγραφών του προϊόντος με την ονομασία ''ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ'' ΠΓΕ

Από το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ  της Δ/νσης Συστημάτων Ποιότητας και  Βιολογικής Γεωργίας  του ΥπΑΑΤ έγινε γνωστό ότι η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου Αγροτική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρεία (δ.τ. ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ ΑΕΣ ΑΕ), με έδρα το Γαλανάδο Νάξου, η Πατατοσπορική Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής Επεξεργασίας Συσκευασίας Πατατόσπορου και εν γένει Γεωργικών Προϊόντων (δ.τ. «ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα και η επιχείρηση Υιοί Α. Κουτελιέρη Ανώνυμη Εταιρεία (δ.τ. «Ναξία Γη» ) με έδρα το Γλινάδο Νάξου , υπέβαλαν αίτηση τροποποίησης προδιαγραφών , μη ήσσονος σημασίας, που αφορά την περιγραφή του προϊόντος , την απόδειξη καταγωγής, τη μέθοδο παραγωγής, το Δεσμό και τα στοιχεία του Οργανισμού Ελέγχου του προϊόντος με την καταχωρισμένη ονομασία « ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ» ΠΓΕ.

 Η εν λόγω αίτηση αφού αξιολογήθηκε, δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κατά της ως άνω αίτησης τροποποίησης των προδιαγραφών έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την 12/09/2019 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια.

 Σημειώνεται ότι οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII της αριθμ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , όπου γίνεται λεπτομερής αιτιολόγηση των λόγων για τους οποίους  υποβάλλονται και κατατίθενται στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας   , Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ -ΕΠΙΠ  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Λ. Αθηνών 58 , Αθήνα , εντός της παραπάνω προθεσμίας. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο μετά από σχετική αίτησή τους.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα τροποποίησης της ονομασίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων : http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/2012-02-02-07-52-07/ens....

 

 Μ.Ε.Π.

 Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

 

 ΓΑΪΤΑΝΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ