Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας | PellaNews

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας

Σε αναμόρφωση προϋπολογισμού θα προβεί η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας την Πέμπτη. 

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

Σας καλούμε να έρθετε στις 14 Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30
μ..μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το
οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), για να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το
παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Εισήγηση για την 12η

Γενική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Αλμωπίας.