Ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER | PellaNews

Ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00, η ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων
Στήριξης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014-2020, Μέτρο
19, Υπομέτρο 19.2. «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής Τοπικής
Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα)-CLLD/LEADER,
έπειτα από μία (1) παράταση.
Συνολικά υπεβλήθησαν 37 Αιτήσεις Στήριξης με την αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται στα
5.042.872,57€ υπερκαλύπτοντας κατά 1.718.732,57€ ήτοι ≈65,92% το συνολικό διαθέσιμο ποσό
των 3.324.500,00 ευρώ Δημόσιας Δαπάνης παρεμβάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού
Προγράμματος της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.).
Ανά Υποδράση καταγράφηκε το εξής επενδυτικό ενδιαφέρον:

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ