Γιάννης Σηφάκης: Ιδρύεται το Σάββατο η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων στην Βέροια
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

15 Ιουνίου 2017

 Ιδρύεται το Σάββατο παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων στην Βέροια – Το καταστατικό της


Όλοι οι συνεταιρισμοί και οι ΟΠ της Πέλλας πρέπει απαραίτητα να γίνουν ιδρυτικά μέλη ώστε να συμμετέχουν πλέον ενεργά στις συζητήσεις και ζυμώσεις για τα προϊόντα τους
Στην διεπαγγελματική συμμετέχουν οι παραγωγοί και οι μεταποιητές καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην διακίνηση των πυρηνόκαρπων
Ένα βήμα για την οργάνωση του αγρότη και στην Πέλλα
Η διεπαγγελματική θα είναι ανοιχτή για την συμμετοχή όλων των οργανώσεων που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο ή αυτές θα γίνουν με την νέα νομοθεσία.
Η εκδήλωση θα γίνει στην Βέροια ( Εληά) το Σάββατο 17.06.2017 στις 7:00μμ
Το καταστατικό της διεπαγγελματικής πυρηνόκαρπων που πρέπει να υπογραφεί από τις οργανώσεις της Πέλλας :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ
Στον Δήμο Βέροιας, οδός Θεσσαλονίκης 60 σήμερα στις 17/06/2017 οι υπογράφοντες συμβαλλόμενοι στο παρόν καταστατικό που εκπροσωπούνται νόμιμα ,συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την σύσταση ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ η οποία δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο στα προϊόντα πυρηνοκάρπων , αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιημένος ισχύει ύστερα από το άρθρο 8 ν.4015/2011, όπως τροποποιημένος ισχύει, την υπ’ αριθμ. 336178/2000 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για την αναγνώριση της, τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της Ενωσιακής Νομοθεσίας, σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες που ακολουθούν:

Ειδικότερα, στην παρούσα Διεπαγγελματική Οργάνωση αντιπροσωπεύεται

ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής

ο τομέας της μεταποίησης και τυποποίησης

Οι εκπρόσωποι των προαναφερόμενων διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων και επαγγελματικών οργανώσεων είναι αντιπροσωπευτικοί του εκπροσωπούμενου κλάδου τους για τους τομείς της παραγωγής, της τυποποίησης και της μεταποίησης .

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση θα δημοσιευθεί νομίμως κατά το άρθρο 784 ΑΚ

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Οι συμβαλλόμενοι συνιστούν Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση (Ν.Π.Ι.Δ. – αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ .» και διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Ο.Π.», εφεξής «Η Οργάνωση» και σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα «National Interprofessional Organization of Stonefruits – N.I.O.S.» και σε άλλες γλώσσες κατά πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Οργάνωσης ορίζεται ο Δήμος Βέροιας .
Η Οργάνωση μπορεί να ιδρύει παραρτήματα, ή γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 3

Σκοπός - Δραστηριότητες - Μέσα

1. Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων , η οποία συγκεντρώνει δια των οργανώσεων - μελών της αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση στην παραγωγή, στην μεταποίηση, στην τυποποίηση, στην εμπορία και στην διανομή των εν λόγω αγροτικών προϊόντων , δεν ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, δεν ασκεί η ίδια δραστηριότητες παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, εμπορίας και διανομής γενικά και ειδικά των προϊόντων, που καλύπτει ή άλλων προϊόντων, που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία, τυποποίηση, διανομή των προϊόντων και αγαθών της παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.2732/1999, όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Η Οργάνωση έχει ως σκοπό την ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας, η οποία θα συμβάλλει στην ορθότερη συνεκτίμηση της πραγματικότητας της αγοράς στον τομέα των πυρηνοκάρπων , στην διατήρηση και ανάπτυξη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του τομέα, ώστε να βελτιωθεί η γνώση και η οργάνωση της παραγωγής, της μεταποίησης, της τυποποίησης, της εμπορίας και της διανομής των προϊόντων, που καλύπτει.
3. Σκοπεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική σπουδαιότητα των προϊόντων, ευνοώντας ταυτόχρονα τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ των επαγγελματικών κατηγοριών και οικονομικών δραστηριοτήτων, που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα του τομέα.
4. Ειδικότερα αποσκοπεί στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Στην συμβολή, στο σχεδιασμό, στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης όλων των δραστηριοτήτων, που αφορούν τα προϊόντα που εκπροσωπεί και γενικότερα στην θεσμική στήριξή τους στις αγορές.
β) Στον καθορισμό ειδικών θεμάτων και στην προώθηση σύναψης συμφωνιών μεταξύ των μελών τους, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα ή για ορισμένη γεωγραφική περιοχή ή για την αντιμετώπιση συγκυριακών αναγκών, ιδίως με την κατάρτιση διεπαγγελματικών συμφωνιών ή κανόνων δράσης ή δεοντολογίας ή την εφαρμογή εναρμονισμένων πρακτικών , εφόσον αυτές δεν αντιβαίνουν στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία .
γ) Στην συμβολή, στην οργάνωση και στη διαχείριση των αγορών με διαφάνεια, καλύτερη προσαρμογή των προϊόντων σε προγράμματα ποιοτικής βελτίωσής τους, και καλύτερο συντονισμό της διάθεσής τους .
δ) Στην ενίσχυση των μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων , την στήριξη των κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής , ιδιαίτερα με ελέγχους των προϊόντων, χάριν της προστασίας των χρηστών και των καταναλωτών. Στην ορθή διαχείριση των σημάτων ποιότητας, που χορηγούνται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.) .
ε) Στην ανάπτυξη της έρευνας, βελτίωση της γνώσεως, συγκέντρωση πληροφοριών για τον προσανατολισμό της παραγωγής των προϊόντων , ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς, στις προτιμήσεις και στις προσδοκίες των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων, στην προστασία των εδαφών και υδάτων και γενικά στο σεβασμό του περιβάλλοντος.
στ) Στην προώθηση, προβολή και προστασία της βιολογικής καλλιέργειας και των ονομασιών προέλευσης, των γεωγραφικών ενδείξεων και των σημάτων ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα.
ζ) Στην ανάληψη δράσεων, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την διεύρυνση της κατανάλωσης των προϊόντων, μέσω ενεργειών προβολής και διαφήμισης, στην ενημέρωση σχετικά με την διατροφική σημασία των φρούτων στην υγεία των καταναλωτών καθώς και στην αναζήτηση νέων ποιοτικών προϊόντων και εμπορικών προτύπων στο πλαίσιο της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας .
η) Στην συγκέντρωση και συνεργασία σε μόνιμη βάση των διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών του τομέα, στην διαρκή ενημέρωσή τους γύρω από τις εξελίξεις σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, στην ενθάρρυνση για κάθε είδους συνεργασία μεταξύ τους αλλά και στη διαμόρφωση του πλαισίου, που θα καθορίζει και θα κατοχυρώνει τις μεταξύ τους σχέσεις.
θ) Στην στήριξη ενεργειών, οι οποίες στοχεύουν στην μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας του πρωτογενούς και δευτερογενούς προϊόντος, στην διαφανή και θεμιτή διαχείριση των αγορών καθώς και στην ανάπτυξη της σημασίας του κλάδου στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας .
ι) Στην ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών, προκειμένου να διατηρηθεί η καλλιέργεια των εν λόγω φρούτων , ως μία από τις βασικότερες παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες και ειδικότερα σε περιοχές της χώρας, όπου αποτελεί τη βασικότερη δραστηριότητα του πληθυσμού.
ια) Στην ενίσχυση μέτρων, για την εξασφάλιση ποιοτικών προϊόντων, προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης, ειδικών πρότυπων παραγωγής, προώθησης και ελέγχου της επισήμανσης των προϊόντων, με βάση τις ποιοτικές προδιαγραφές και ονομασίες, τις ενδείξεις καταγωγής, ιδιοτυπίας των προϊόντων, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και των παραγωγών καθώς και την εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού.
ιβ) Στην εφαρμογή μεθόδων, στη χρήση μέσων, στην εκπόνηση, διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων .
5. Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν με :
α) Την εκπόνηση ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος οργάνωσης του τομέα, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητάς του, προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του.
β) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την τεχνοκρατική υποστήριξη, τεχνικές μελέτες σκοπιμότητας και σχεδιασμού, μελέτες έρευνας αγοράς και marketing των προϊόντων.
γ) Την προετοιμασία αιτήσεων – συλλογικών και μη – για την αναγνώριση ονομασιών προϊόντων προέλευσης ή πιστοποιητικών ιδιοτυπίας, πιστοποιητικών καθιέρωσης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ή συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου, σύμφωνα με τους σχετικούς κοινοτικούς κανονισμούς και την εθνική νομοθεσία.
δ) Την συγκρότηση ομάδων εργασίας για την εξέταση και εισήγηση θεμάτων, που αφορούν στην παραγωγή, στις ποιοτικές προδιαγραφές, στην εμπορία του προϊόντος καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μελών της.
ε) Την υποβολή αιτημάτων, προτάσεων και υποδείξεων προς τις αρμόδιες αρχές, για την επίτευξη του σκοπού της οργάνωσης.
στ) Την κατάρτιση κανόνων πειθαρχίας, και εφαρμογή αυτών σε ότι αφορά στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία εσπεριδοειδών.
ζ) Την διοργάνωση κάθε είδους μορφωτικής δραστηριότητας, ιδίως διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, εκδηλώσεις, επισκέψεις περιοχών ή χώρων, στα οποία παράγονται .
η) Την συμμετοχή σε ελεγκτικές διαδικασίες, που αποσκοπούν στην διαφάνεια της αγοράς και την τήρηση κοινοτικών διατάξεων και υποχρεώσεων από τους φορείς αλλά και τα μέλη τους.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Οργάνωσης ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από της καταχωρήσεως του παρόντος καταστατικού στο ΓΕΜΗ. Μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Άρθρο 5

Πόροι της Οργάνωσης

1.Πόροι της Οργάνωσης, για την πραγμάτωση των σκοπών της και των δραστηριοτήτων της, είναι εκτός από τις εισφορές των μελών, και οι συνδρομές των μελών, οι συνδρομές των συνδεδεμένων μελών, οι συνεισφορές του άρθρου 9 της Υ.Α.336178/2000, οι χορηγίες τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι επιχορηγήσεις, ενισχύσεις του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.Κάθε δωρεά, κληρονομιά ή κληροδοσία υπέρ της Οργάνωσης, τα περιουσιακά δικαιώματα γενικά, τα οποία αποκτά η Οργάνωση από τη λειτουργία της, έσοδα από σεμινάρια, εκδηλώσεις και προγράμματα, που διοργανώνει είτε η ίδια είτε συμπράττοντας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
3.Κάθε έσοδο, που αποκτάται με νόμιμο τρόπο.
4.Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΔΣ, για το ύψος, την αύξηση ή την μείωση των συνδρομών των μελών, ρύθμιση συνδρομών, ή την καταβολή εκτάκτων εισφορών, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, καθώς και το ύψος των συνδρομών και των εισφορών των συνδεδεμένων μελών.
5.Το σύνολο των εσόδων της Οργάνωσης από κάθε πηγή θα διατίθεται, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και δεν θα διανέμεται σε καμία περίπτωση στα μέλη ως κέρδος, δεδομένου ότι η Οργάνωση δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Άρθρο 6

Μέλη
Είσοδος – Έξοδος- Αποχώρηση- Διαγραφή - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

1.Νέα μέλη εισέρχονται στην Οργάνωση κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των αντιπροσώπων των μελών. Η Συνέλευση ερευνά εάν συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων οι προϋποθέσεις του νόμου του παρόντος καταστατικού και το συμφέρον της Οργάνωσης. Η Συνέλευση αποφασίζει επίσης για το ποσό της εισφοράς των νέων μελών.

2. Η είσοδος νέων μελών αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Νέα μέλη προκειμένου να εγγραφούν στην Οργάνωση θα πρέπει να αποδεικνύουν την δραστηριότητά τους , την παραγωγική δυναμικότητά τους και τον κύκλο εργασιών τους.
Κάθε μέλος δικαιούται να καταγγείλει την εταιρική σύμβαση μόνο για λογαριασμό του και να αποχωρήσει από την Οργάνωση, εφόσον γνωστοποιήσει την επιθυμία του αυτή εγγράφως, τουλάχιστον δύο (2) μήνες προ της αποχωρήσεως. Τα μέλος, δεσμεύεται για τις αποφάσεις, που έχουν ληφθεί μέχρι την ημέρα της αποχώρησής του.
Τα μέλη, που αποχωρούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, εισφορές, συνδρομές, αποθεματικά ή άλλα δικαιώματα της Οργάνωσης, τα οποία παραμένουν μετά την αποχώρησή τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της .

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει το μέλος, το οποίο προβαίνει σε πράξεις, οι οποίες αντιστρατεύονται τον σκοπό της Οργάνωσης ή παρακωλύει το έργο της ή δεν καταβάλλει τις κάθε είδους οικονομικές του υποχρεώσεις για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ή παραβιάζει διατάξεις του Καταστατικού της, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της, της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας, που άπτονται του σκοπού της Οργάνωσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαγράφει το μέλος, το οποίο χάνει τις προϋποθέσεις εγγραφής του, τις οποίες ορίζει το παρόν καταστατικό και ο νόμος . Η απόφαση διαγραφής πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
Κατά της απόφασης διαγραφής επιτρέπεται προσφυγή του διαγραφέντος στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Την διαγραφή στην Γενική Συνέλευση εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται όπως και η Γενική Συνέλευση να ακούσει προηγουμένως το υπό διαγραφή μέλος.

4.Η ιδιότητα του μέλους της Οργάνωσης και το ποσόν της εισφοράς, συνδρομής των μελών δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται.
Τα μέλη έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις με βάση τα προβλεπόμενα στο καταστατικό .
Τα μέλη υποχρεούνται να προσφέρουν για την πραγμάτωση των σκοπών της Οργάνωσης και να συμβάλλουν με κάθε εν γένει δυνατό τρόπο στην επιτυχία του σκοπού της, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παρόν καταστατικό.
Υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις αποφάσεις των οργάνων της Οργάνωσης, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Οργάνωσης καθώς και τις σχετικές διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, που αφορούν στις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και Συμφωνίες.

Άρθρο 7

Όργανα της Οργάνωσης

Όργανα της Οργάνωσης είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Άρθρο 8

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Οργάνωσης και απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των μελών της οι οποίοι εκλέγονται από τις Ειδικές Γενικές Συνελεύσεις των δύο τομέων , της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης – εμπορίας .
Οι αντιπρόσωποι ορίζονται με τη διαδικασία, που προβλέπουν τα καταστατικά των οργανώσεων μελών της Οργάνωσης .

2. α) Ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης με 20 αντιπροσώπους, οι οποίοι εκλέγονται από την ειδική Συνέλευση κατά τρόπο που επιτρέπει την εκπροσώπηση όλων των προιόντων για τα οποία αναγνωρίζεται η Οργάνωση και αναλογικά με βάση τις στρεμματικές καλλιέργειες .

β) Ο τομέας της μεταποίησης και της εμπορίας συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης με 20 αντιπροσώπους, οι οποίοι επίσης εκλέγονται από την αντίστοιχη ειδική Συνέλευση κατά τρόπο που επιτρέπει την εκπροσώπηση όλων των βασικών κλάδων του τομέα .

Συνολικά η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από σαράντα (40) αντιπροσώπους.

3.Οι αντιπρόσωποι εκπροσωπούν τα μέλη σε όλες τις σχέσεις τους με την Οργάνωση μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων των συλλογικών τους οργάνων.
4.Οι αντιπρόσωποι συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Κάθε αντιπρόσωπος διαθέτει μία ψήφο. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου αποβάλλεται, όταν ανακληθεί από το μέλος, που τον όρισε.
5.Η θητεία των αντιπροσώπων ακολουθεί την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οργανώσεις μέλη ορίζουν μαζί με τους τακτικούς αντιπροσώπους και τους αναπληρωματικούς. Οι αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι αναπληρώνουν τους τακτικούς σε περίπτωση κωλύματος. Σε περίπτωση θανάτου, εκπτώσεως, ανακλήσεως ή μονίμου κωλύματος τακτικού αντιπροσώπου, την θέση του λαμβάνει ο αναπληρωματικός αντιπρόσωπος.

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Οργάνωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα της δικαιοδοσίας της.

2.Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:
α) Η τροποποίηση του καταστατικού.
β) Η είσοδος νέων μελών.
γ) Η διαγραφή μέλους.
δ) Η διάλυση, η λύση και εκκαθάριση της Οργάνωσης.
ε) Η σύναψη διεπαγγελματικών συμφωνιών η λήψη αποφάσεων, οι συμφωνίες ή οι εναρμονισμένες πρακτικές, για τις οποίες ζητείται η επέκταση των κανόνων αυτών, καθώς και η λήψη δεσμευτικών αποφάσεων, συμφωνιών ή εναρμονισμένων πρακτικών της Οργάνωσης.
στ) Η σύναψη συμφωνιών με άλλους επαγγελματικούς κλάδους.
ζ) Η ψήφιση και τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Οργάνωσης.
η) Η έγκριση του Ισολογισμού – Προϋπολογισμού, Απολογισμού των Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και η απαλλαγή από τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έγκριση του προγράμματος δράσης του επομένου έτους.
θ) Η ανακήρυξη συνδεδεμένων μελών.
ι) Η πιστοποίηση του βαθμού αντιπροσωπευτικότητας και εκπροσώπησης (άρθρο 1 παρ.1 Ν.2732/1999). Η διαπίστωση της απώλειας της αντιπροσωπευτικότητας και εκπροσώπησης.
ια) Κάθε άλλο θέμα, που προβλέπει ο νόμος ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 10

Σύγκληση – Συνεδρίαση

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση μία (1) φορά το χρόνο και έκτακτα , όταν το κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσει το 50% των αντιπροσώπων των μελών της Οργάνωσης, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται ή αδρανεί να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση. Η γνωστοποίηση της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται ή στα γραφεία της Οργάνωσης ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο γνωστοποιεί τούτο στην πρόσκληση συγκλήσεως. Η πρόσκληση, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη με συστημένη επιστολή, περιέχει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, το τόπο και το χρόνο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, αποστέλλεται δε στα μέλη τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
2. Στην αρχή της συνεδριάσεως εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της και ο Γραμματέας, ο οποίος φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών, τα οποία υπογράφονται στο τέλος της συνεδριάσεως από τον ίδιο και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Μέχρι την άνω εκλογή χρέη Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής του ή ο αρχαιότερος σύμβουλος σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου ή του Αναπληρωτή .
Εκλέγεται ένας ψηφολέκτης, ο οποίος επιμελείται των ψηφοφοριών.

Άρθρο 11

Απαρτία

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντες τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών για το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Σε περίπτωση, που προκύπτει κλασματικό υπόλοιπο, ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, το πηλίκο στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό, ενώ αν το υπόλοιπο είναι μικρότερο του μισού της ακέραιης μονάδος το πηλίκο παραμένει χωρίς κλασματικό υπόλοιπο.
Η απαρτία θα πρέπει να υπάρχει καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
2.Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, τότε η Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης με την απαρτία του ημίσεως (1/2) αριθμού των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών .

Άρθρο 12

Απόφαση

1.Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων αντιπροσώπων, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει και το παρόν καταστατικό.
2.Οι αποφάσεις, που αφορούν όρους για την επέκταση διεπαγγελματικών συμφωνιών, κανόνων ή αποφάσεων και οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τα μέλη της Οργάνωσης λαμβάνονται ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση .
3.Ομόφωνα λαμβάνεται η απόφαση αιτήσεως προς την αρμόδια αρχή για την κήρυξη υποχρεωτικών διεπαγγελματικών συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών κατά τους όρους του νόμου.

Άρθρο 13
Ειδικές Συνελεύσεις

Στα πλαίσια της Οργάνωσης , λειτουργούν δύο Ειδικές Συνελεύσεις η Ειδική Συνέλευση του Πρωτογενούς τομέα και η Ειδική Συνέλευση της Μεταποίησης και της Εμπορίας . Κάθε μέλος της Αστικής Εταιρείας δηλώνει εγγράφως σε ποιο τομέα εντάσσεται με βάση την παραγωγική του
διαδικασία . Μέλος το οποίο δραστηριοποιείται και στους δύο τομείς , επιλέγει έναν τομέα στον οποίο συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι . Δύναται να συμμετέχει και στις διαδικασίες του άλλου τομέα εφ όσον παραγωγικά εντάσσεται , μόνο με δικαίωμα λόγου .
Στις Ειδικές Συνελεύσεις συζητούνται ειδικά θέματα που απασχολούν τον κάθε τομέα και μέσα από αυτές ορίζονται οι 40 εκπρόσωποι εκάστου τομέα προς την Γενική Συνέλευση της Αστικής Εταιρείας .
Στην διαδικασία των ψηφοφοριών των Ειδικών συνελεύσεων λαμβάνεται υπ όψη ο κύκλος εργασιών του κάθε μέλους με βάση τον οποίο έχει και αριθμό ψήφων . Ανά ένα εκατομμύριο ευρώ κύκλου εργασιών προσαυξάνεται και ανά ένα ο αριθμός ψήφων , με μέγιστο αριθμό τους δέκα ψήφους . Ο αριθμός των ψήφων προσδιορίζει επίσης και το ύψος των ετησίων εισφορών προς την εταιρεία . Ανά μία ψήφο προσαυξάνεται και πολλαπλασίως η ελαχίστη ετήσια εισφορά . Δύναται ο εταίρος εφ όσον το επιθυμεί να μην κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος .
Πέραν της Ειδικής Συνέλευσης εκάστου Τομέα , μπορούν να συνέρχονται Ειδικές Συνελεύσεις που συγκαλούν οι Εθνικές Επιτροπές Προιόντων και αφορούν εξειδικευμένα το προιόν εκάστης Επιτροπής .
Μπορούν να συνέρχονται στα πλαίσια του Διεπαγγελματικού συντονισμού , ειδικότερες Συνελεύσεις μεταξύ των μελών , όπως της Εμπορίας ορισμένων προιόντων , της Μεταποίησης κλπ.
καθώς επίσης και με υποστηρικτικούς κλάδους , όπως των μεταφορών , της συσκευασίας , των υποδομών συντήρησης και μεταποίησης κ.α.
Οι αποφάσεις των Ειδικών Συνελεύσεων είναι δεσμευτικές για την Εθνική Διεπαγγελματική εφ όσον εισαχθούν ως θέμα στα όργανα της Διεπαγγελματικής και εγκριθούν από αυτά με τις προβλεπόμενες πλειοψηφίες .
Οι αποφάσεις των Ειδικών Συνελεύσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης λαμβάνονται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων ( ¾) των ψήφων των παρόντων αντιπροσώπων .

Άρθρο 14
Εθνικές Επιτροπές Προιόντων Πρωτογενούς Τομέα

Στα πλαίσια λειτουργίας της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης συστήνονται από τήν Ειδική Συνέλευση του πρωτογενούς τομέα Εθνικές Επιτροπές Προιόντων οι οποίες εκπροσωπούν κλαδικά το προιόν . Οι Εθνικές Επιτροπές ενδεικτικά είναι η
Α) Εθνική Επιτροπή του Επιτραπεζίου Ροδακίνου και Νεκταρινιού ,
Β) Εθνική Επιτροπή Βιομηχανικών Φρούτων ,
Γ) Εθνική Επιτροπή Κερασιού ,
Δ) Εθνική Επιτροπή Δαμάσκηνου και
Ε) Εθνική Επιτροπή Βερυκόκου .
Δύνανται επίσης με απόφαση της Ειδικής Συνέλευσης του πρωτογενούς τομέα να συσταθούν και άλλες επιτροπές. Στις εν λόγω Επιτροπές υποχρεωτικά μετέχουν παραγωγικοί φορείς από Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες με βάση τα επίσημα στοιχεία ΟΣΔΕ , καλλιεργείται τουλάχιστον το 1% των Εθνικά καλλιεργούμενων εκτάσεων του προιόντος .Ο αριθμός των μελών των Επιτροπών Προιόντων ορίζεται με απόφαση της Ειδικής Συνέλευσης του πρωτογενούς τομέα .
Σε κάθε Εθνική Επιτροπή εκλέγεται Πρόεδρος , Αντιπρόεδροι και Γραμματέας .Το αξίωμα του Προέδρου μπορεί να κατέχεται μόνο σε ένα από τα όργανα της Διεπαγγελματικής .
Μπορεί η κάθε επιτροπή για λόγους καλύτερης εκπροσώπησης του προιόντος να ορίζει και υπευθύνους περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων . Η κάθε Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν , να τηρεί πρακτικά , να αποφασίζει και να ενημερώνει σχετικά την Διοίκηση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης .
Μπορεί να τηρεί επίσης σφραγίδα στην οποία θα αναγράφει τα στοιχεία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων και την ονομασία της Επιτροπής Προιόντος .
Η Εθνική Επιτροπή Προιόντος μπορεί να εκπροσωπεί το προιόν στα Κυβερνητικά όργανα , στα Ευρωπαικά και στα Διεθνή σε συνεργασία πάντοτε με την Διοίκηση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης .

Αρθρο 15
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από είκοσι (20) μέλη, τα οποία ορίζονται από κάθε ειδική συνέλευση τομέα , μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά τους.
Ο πρωτογενής τομέας ορίζει δέκα (10) μέλη
Ο τομέας μεταποίησης και εμπορίας ορίζει δέκα (10) μέλη

2. Τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος , Γενικός Γραμματέας, και Ταμίας. Τα μέλη που καταλαμβάνουν τα ως άνω αξιώματα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , το οποίο και καθορίζει τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Προέδρου , του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία οι οποίοι αποτελούν το εκτελεστικό Προεδρείο και το οποίο μπορεί να συνεδριάζει όποτε απαιτηθεί για να υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης . Τα ανωτέρω αξιώματα κατανέμονται ανά 50 % στους δύο τομείς . Ειδικότερα τα αξιώματα του Προέδρου η του Αναπληρωτή , αναλαμβάνονται ένα από εκπρόσωπο του τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης και ένα από εκπρόσωπο του τομέα πρωτογενούς παραγωγής . Η θητεία των δύο αυτών αξιωμάτων είναι διετής και μπορεί να εναλλάσσεται ή να ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τετραετή (4) θητεία. Αποφασίζει για κάθε θέμα, που αφορά στις δραστηριότητες της Οργάνωσης με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή άλλου οργάνου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί, διαχειρίζεται και εκπροσωπεί (από κοινού) την Οργάνωση.
Εκπροσωπεί την Οργάνωση ενώπιον κάθε υπηρεσίας, δημόσιας αρχής, των δικαστηρίων, τραπεζών και γενικά κάθε φυσικού και νομικού προσώπου.
Συνομολογεί συμβάσεις, προσλαμβάνει προσωπικό και στελέχη, εισπράττει επιχορηγήσεις, γενικά χρηματοδοτήσεις και προβαίνει σε πράξεις, οι οποίες δεσμεύουν την Οργάνωση, μέσα πάντοτε στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών της Οργάνωσης και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους.
Αποφασίζει με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών να εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση την αύξηση ή τη μείωση ή τη ρύθμιση των εισφορών ή των συνδρομών των μελών,των συνεισφορών, των ετήσιων συνδρομών των συνδεδεμένων μελών, την καταβολή εκτάκτων εισφορών, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν. Η σχετική απόφασή του επικυρώνεται από την προσεχή Γενική Συνέλευση και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση η τροποποίηση του καταστατικού σε όσες περιπτώσεις είναι απαραίτητο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης .
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του και την εκπροσώπησή του σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του ή και σε υπηρεσιακά στελέχη της Οργάνωσης. Με την απόφασή του αυτή ορίζει και το εύρος των εξουσιοδοτήσεων.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Οργάνωσης ή και αλλού, όταν οι ανάγκες της Οργάνωσης το απαιτούν, τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί ή παραλείπει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο την σύγκληση μπορεί να ζητήσουν τέσσερα (5) τουλάχιστον από τα μέλη του, τα οποία υπογράφουν την πρόσκληση σύγκλησης και καταρτίζουν και την ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα όταν κρίνεται απαραίτητο.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται το μισό πλέον ενός του συνόλου των μελών του.
9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Σε περίπτωση, που προκύπτει κλασματικό υπόλοιπο, ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδος, το πηλίκο στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό, ενώ αν το υπόλοιπο είναι μικρότερο του μισού της ακέραιης μονάδος το πηλίκο παραμένει χωρίς κλασματικό υπόλοιπο.
10. Οι αποφάσεις, που αφορούν σε προτάσεις όρων, για την συνομολόγηση και κατάρτιση διεπαγγελματικών συμβάσεων, συμφωνιών ή τη δέσμη μέτρων για επέκταση κανόνων, συμφωνιών, αποφάσεων, εναρμονισμένων πρακτικών, λαμβάνονται ομόφωνα.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίζει τον ισολογισμό - προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Οργάνωσης συντάσσει πρόγραμμα εργασιών του επόμενου έτους καθώς και το πρόγραμμα δράσης, τα οποία υποβάλει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση.
12. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση, με πρόσκληση την οποία στέλνει πριν από πέντε (5) ημέρες, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει την ημερήσια διάταξη.
Έχει την κύρια ευθύνη, για την οικονομική πορεία της Οργάνωσης καθώς και την εύρυθμη λειτουργία αυτής. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ισολογισμό-προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσεως, φροντίζει για την τήρηση των βιβλίων της Οργάνωσης, υπογράφει τα αντίγραφα των πρακτικών.
13. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.
14. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που αδικαιολόγητα δεν μετέχει τριών (3) τουλάχιστον συνεδριάσεων συνεχών εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του.
Η κενή θέση καλύπτεται από το αναπληρωματικό μέλος.
15. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται όλων των εργασιών, που απαιτεί ο νόμος, για την Αναγνώριση της Οργάνωσης εκ μέρους του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , φροντίζει για την τήρηση των υποχρεώσεων, που ο νόμος επιβάλλει, στην περίπτωση Αναγνώρισης Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 4 της Υ.Α.336178/2000.
Επιμελείται, της σύνταξης των πινάκων αντιπροσωπευτικότητας, των προϊόντων, που εκπροσωπούν τα μέλη καθώς και της αντιπροσωπευτικότητας των εκπροσώπων των μελών της Οργάνωσης.
16. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο ορίζονται .
17. Ο Ταμίας ενεργεί τις ταμιακές εργασίες σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
Ειδικότερα :
α) ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εξουσιοδοτημένων από αυτό οργάνων, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.
β) Φυλάσσει το περιεχόμενο του Ταμείου, τα χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα.
γ) Συντάσσει τις καταστάσεις του Ταμείου και συντάσσει με τον Λογιστή τον ετήσιο Ισολογισμό, το οποίο εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την τελική κατάρτισή του.
δ) Καταθέτει σε λογαριασμό καταθέσεων της Οργάνωσης κάθε ποσό, που υπερβαίνει τις τρέχουσες ανάγκες της Οργάνωσης στην Τράπεζα, με την οποία συναλλάσσεται η Οργάνωση.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί τα καθήκοντα του Ταμία, να ανατεθούν σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε Υπηρεσιακό Παράγοντα ή στον Λογιστή της Οργάνωσης.

Άρθρο 16

Επιτροπές

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών του, να συνιστά Επιτροπές για την υλοποίηση αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικότερα της εκπλήρωσης του σκοπού της Οργάνωσης, όπως Συμβουλευτικές, Επιτροπές Προμηθειών, Διαγωνισμού, Μελέτης, Έρευνας, Εμπειρογνωμόνων, Τεχνικές, Εργασίας κ.α.
Τα μέλη των Επιτροπών αυτών μπορεί να προέρχονται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εξειδικευμένα ή σχετικά με το αντικείμενο κάθε Επιτροπής.
Οι Επιτροπές αυτές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.
Θέματα λειτουργίας Επιτροπών μπορεί να ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Οργάνωσης.

Άρθρο 17

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Θέματα της Οργάνωσης, που ανάγονται στην εσωτερική οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της καθώς και στις επιμέρους δραστηριότητές της, στην λειτουργία των Επιτροπών, στα συνδεδεμένα μέλη, μπορούν να ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος θα εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας μπορεί να καθορίζει θέματα σχετικά με την κατάρτιση πίνακα προσδιορισμού της αντιπροσωπευτικότητας των προϊόντων και της εκπροσώπησης των επαγγελματικών, οικονομικών κατηγοριών του τομέα.

Άρθρο 18

Συνδεδεμένα Μέλη

Συνδεδεμένα μέλη της Οργάνωσης ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής .Συνέλευσης., Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμοί, Ινστιτούτα, επιχειρήσεις, επαγγελματικοί σύνδεσμοι και σωματεία , εφόσον το αντικείμενο δραστηριότητάς τους σχετίζεται με τα εκπροσωπούμενα φρούτα ή τους καταστατικούς σκοπούς της Οργάνωσης.
Τα συνδεδεμένα μέλη, οφείλουν να καταβάλουν ετήσια συνδρομή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου . Η Γενική Συνέλευση κρίνει κατά περίπτωση .
Τα συνδεδεμένα μέλη παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όταν προσκαλούνται .
Περισσότερα για τα ανωτέρω μπορεί να προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Οργάνωσης.

Άρθρο 19

Μορφή Οργάνωσης

Η Οργάνωση δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κέρδους δεν επιτρέπεται προς τα μέλη της, είτε κατά την λειτουργία της είτε μετά τη λύση της. Τα τυχόν πέραν της εισφοράς των μελών καθαρά κεφάλαια της Οργάνωσης, δεν διατίθενται μεταξύ των εταίρων, αλλά τοποθετούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την πραγματοποίηση και μόνον του σκοπού της Οργάνωσης ή άλλου παρεμφερούς σκοπού τόσον κατά την διάρκειά της όσο και κατά τη λύση και εκκαθάριση αυτής.

Άρθρο 20

Λύση – Εκκαθάριση

Η Οργάνωση λύεται σύμφωνα με ρητό όρο του παρόντος καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των μελών, η οποία λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των αντιπροσώπων των μελών της Οργάνωσης. Η αποχώρηση μέλους δεν λύει σε καμία περίπτωση την Οργάνωση.
Αυτοδικαίως λύεται όταν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από δύο (2) και ειδικότερα σε λιγότερα από ένα (1) από κάθε εκπροσωπούμενη επαγγελματική – οικονομική δραστηριότητα, όπως ο νόμος ορίζει .
Μετά τη λύση της Οργάνωσης, ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών εκτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Τα σχετικά με την εκκαθάριση ζητήματα ρυθμίζονται από τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 773 – 783 ΑΚ.
Σε περίπτωση λύσης της Οργάνωσης τα καθαρά ποσά που τυχόν απομένουν και το σύνολο της περιουσίας της Οργάνωσης, πέραν από τις εισφορές των μελών, θα διατεθούν υποχρεωτικά για την πραγμάτωση του σκοπού της Οργάνωσης και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε νομικό πρόσωπο ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού.

Άρθρο 21

Ελεγκτής

Η οικονομική διαχείριση κάθε χρήσης θα ελέγχεται από έναν Ελεγκτή, ή Ελεγκτική Εταιρία, που θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα καθορίζει και την αμοιβή τους. Ο Ελεγκτής δεν μπορεί να είναι υπάλληλος της Οργάνωσης.
Ειδικά για την πρώτη οικονομική χρήση, που λήγει στις ......... ορίζεται Ελεγκτής ο .............., ............, κάτοικος ............, οδός ..............., με Α.Δ.Τ. .....................

Άρθρο 22

Ετήσια συνδρομή

Η ετήσια συνδρομή των μελών ορίζεται στα 200 € ανά αντιπρόσωπο ή ψήφο .

Άρθρο 23

Οικονομική χρήση

Κάθε οικονομική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη οικονομική χρήση αρχίζει από της δημοσιεύσεως του παρόντος στο ΓΕΜΗ και λήγει την 31 Δεκεμβρίου. Οι μέχρι σήμερα δαπάνες για τη σύσταση της Οργάνωσης την βαρύνουν.

Άρθρο 24

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, θα διοικήσει την Οργάνωση από της συστάσεώς της μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του , αποτελείται από τους :

Τακτικά Μέλη Ιδιότητα Αναπληρωματικά Μέλη
1. Πρόεδρος
2. Αναπληρωτής Πρόεδρος
3. Γενικός Γραμματέας
4. Ταμίας
5. Μέλος
6. Μέλος
7. Μέλος
8. Μέλος
9. Μέλος
10. Μέλος

Άρθρο 25

Τροποποίηση καταστατικού

H τροποποίηση του καταστατικού αυτού, η οποία γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 9,11 και 12 του παρόντος, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

Άρθρο 26

Τελικές Διατάξεις

Εκτός από τα οριζόμενα από τους φορολογικούς νόμους στοιχεία, θα τηρείται επίσης Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων .
Για οποιοδήποτε θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2732/1999 οι εκδοθείσες ή εκδοθεισόμενες κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού Υπουργικές Αποφάσεις, οι διατάξεις της Ενωσιακής Νομοθεσίας και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα .
Το παρόν καταστατικό περιέχει εικοσιπέντε (26) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του από την ιδρυτική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών που συνήλθε την 17-06-2017 , υπογράφεται νόμιμα από τα ιδρυτικά μέλη και θα ισχύσει από την καταχώρησή του στο Γ.Ε.ΜΗ.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν και υπογράφεται νομίμως. Αντίγραφο του παρόντος θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΠελλαNews

Αργυρουπόλεως 6,
58500, Σκύδρα
Τηλέφωνο: +3023810.81811
Fax: +3023810.81812
Mail: info@pellanews.gr
Mail: pellanews@otenet.gr