Δήμος Αλμωπίας: Έκτακτη σύγκληση οικονομικής επιτροπής | Page 2 | PellaNews

Δήμος Αλμωπίας: Έκτακτη σύγκληση οικονομικής επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να έρθετε στις 13 Iουνίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30΄ π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), για να παραστείτε στην έκτακτη - κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ.

Η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος, σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στην αριθ.πρωτ.13589/12-06-2019 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ