Δήμος Αλμωπίας: Συμβούλιο με φόντο τα Λουτρά και τα Νομικά πρόσωπα | PellaNews

Δήμος Αλμωπίας: Συμβούλιο με φόντο τα Λουτρά και τα Νομικά πρόσωπα

Δημοτικό Συμβούλιο έχει την Παρασκευή στο Δήμο Αλμωπίας, κυριαρχεί στην ατζέντα η εκλογή νέας διοίκησης στα Λουτρά αλλά και στα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα.

Δείτε την ανακοίνωση

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό
Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου στις 04 Οκτωβρίου 2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 17.00’ (5.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον
κ.Δήμαρχο

1 ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» που έχει έδρα στα Λουτρά
Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας.

2 ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Αλμωπίας (ΔΗ.ΚΕ.Α.)

3 ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

4 ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.

5 ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.

6 ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Αλμωπίας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

7 ο Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Δήμου Αλμωπίας

8 ο Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αλμωπίας

9 ο Τροποποίηση της με αριθ. 126/2019 Απόφασης Δ.Σ. - Αντικατάσταση μελών
Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων,
για το έτος 2019.

10 ο Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών,
Εκποίησης, Εκμίσθωσης και Μίσθωσης Ακινήτων ή Κινητών Πραγμάτων Δήμου
Αλμωπίας.

11 ο Ανανέωση Νομιμοποίησης και ορισμό Εκπροσώπων για την κίνηση τραπεζικών
λογαριασμών του Δήμου Αλμωπίας και τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες.

12 ο Εκλογή αντιπροσώπων στον ΣΔΙΠΕ για την τετραετία 01/09/2019 -
31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων &
Κοινοτήτων), τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») και του
Ν. 4623/2019 (Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κ.λ.π.)

13 ο Εκλογή Αντιπροσώπων – Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής
Μακεδονίας

14 ο Υπόδειξη εκπροσώπων ΠΕΔΚΜ στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών

15 ο Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 29.425,00€ για την
καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην
προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των

Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου
2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 του Δήμου Αλμωπίας
και εγγραφή – ενίσχυση των Κ.Α. στον Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων

16 ο 10η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ έτους 2019.

17 ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019

18 ο Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019

19 ο Αποδοχή έγκρισης του Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου για τον Κωδ. Πράξης
MIS :5003445 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας και την πρόσληψη ενός (1)
επιπλέον ατόμου

20 ο Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

21 ο Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής έργων

22 ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων

23 ο Ακύρωση της με αρ. 150/2019 απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας με αντικείμενο
τη “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΞΙΦΙΑΝΗΣ” που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA  Cross Border
Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009” και λήψη απόφασης εκ νέου

24 ο Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών οριστικής παραλαβής των έργων:
     1.Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας)
και εκσυγχρονισμός βιολογικού (Υποέργο1-ΕΣΠΑ)
     2.ΥΠ1 « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ»

25 ο Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών ) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Σωσάνδρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ