12 Ιουνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή Αλμωπίας | PellaNews

12 Ιουνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή Αλμωπίας

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 12 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα  19.00 (7.00΄μ.μ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του aρθρ.65 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

                                                       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο

1ο

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών, των με αριθ.  12/2015, 10, 11 & 21/2017 συνεδριάσεων  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.

2ο

Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής για το έτος 2019. 

3ο

Αντικατάσταση υδρονομέων λόγω παραιτήσεων.

4ο

Ορισμός Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας με την επωνυμία “Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων” που έχει έδρα στα Λουτρά – Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας, με αριθ. ΜΑΕ 69112/57/Β09/16

5ο

Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή των απορριμμάτων

6ο

Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Προσχεδίου “Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, έτους 2019” ( αριθ. 86/2019 Α.Ο.Ε.)

7ο

Ακύρωση της με αρ. 140/2019 απόφασης ΔΣ: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας με αντικείμενο τη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΙΦΙΑΝΗΣ» που χρηματοδοτείται από το  INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.» και λήψη απόφασης εκ νέου λόγω εκ παραδρομής λάθους στο Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης

8ο

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας με αντικείμενο την «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ»

9ο

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας με αντικείμενο την «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ»

10ο

Συμμετοχή του Δήμου Αλμωπίας στο πρόγραμμα ¨Μεταλυκειακό Έτος Εκπ/σης – τάξης μαθητείας ( ΥΠ. ΑΠΟΦ. 53781/Υ1/5-4-2019)¨ και καθορισμός απασχολούμενων με τις ειδικότητες:

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,

Τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου 

11ο

“Αναμόρφωση του Εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 του ΚΕΚΠΑ του Δήμου Αλμωπίας".(αριθ. 31/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α)

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

          Σας καλούμε να έρθετε  στις  10  Ιουνίου του έτους 2019,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  11:00π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του 3852/2010), στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                                  ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 «Ορισμός υπολόγου (υπαλλήλου του δήμου) ενταλμάτων προπληρωμής,  για ¨Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αλμωπίας (Επέκταση) ΤΠ 2019¨ και  έγκριση έκδοσης  ενταλμάτων  προπληρωμής»         

Λήψη απόφασης για ορισμό  πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την 24/2018 ΑΓΩΓΗ  ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθμ. 59/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας»

«Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.11937/21-5-2019 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με γνωμάτευση δικηγόρου (έγκριση εξωδικαστικής αμοιβής)»

«Αποστολή γνωμάτευσης αναφορικά με την  11507/1-6-2018 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ»

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.πρωτ.14040/9-7-2018 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ και αποστολή συμπληρωματικών εγγράφων (ΑΓΩΓΗ ΠΤ117/18)»

«Διαβίβαση πρακτικών διεξαγωγής ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  ¨Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης για τις  ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  και της ΔΗΚΕΑ έτους 2019 (διάστημα δώδεκα {12} μηνών) για λήψη απόφασης»

Εισήγηση όρων εκμίσθωσης του ακινήτου «Σπίτι Παιδιού» της ΤΚ Προμάχων

Εμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Αλώρου

Εισήγηση όρων εκμίσθωσης τμημάτων του υπ’αριθμ. 765 δημοτικού τεμαχίου της ΤΚ Πιπεριάς

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων 

Έγκριση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης Τ.Κ Βορεινού.»  (αριθμ. Διακήρυξης 8857/25-04-2018

Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο “Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας”

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ