close search results icon

Βάσει επείγουσας διαδικασίας θα αποφασίσουν οι ευρωβουλευτές αλλαγές στην νέα ΚΑΠ

Βάσει επείγουσας διαδικασίας θα αποφασίσουν οι ευρωβουλευτές αλλαγές στην νέα ΚΑΠ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη, 11 Απριλίου, επείγουσα διαδικασία που του επιτρέπει να ψηφίσει στο τέλος του Απριλίου για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με την απάλειψη ορισμένων περιβαλλοντικών κανόνων απέναντι στην οργή του αγροτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με ισχυρή πλειοψηφία (432 ψήφους υπέρ, 155 κατά, 13 αποχές) την προσφυγή στην ταχεία διαδικασία για την ψήφιση του κειμένου κατά την διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο (22-25 Απριλίου), την τελευταία πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου.

Εγκατάλειψη της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης, της διατήρησης μη παραγωγικών επιφανειών και των ελέγχων…

Προς μεγάλη δυσαρέσκεια των οικολογικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στα μέσα του Μαρτίου την άμβλυνση, έως και κατάργηση, μέρους των «πράσινων» κριτηρίων της νέας ΚΑΠ που εφαρμόσθηκε από το 2023 για τους αγρότες

Αυτές οι νομοθετικές αλλαγές, που ζητήθηκαν από τους 27 όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις από τα μέσα Ιανουαρίου, εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις στις 26 Μαρτίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει για το θέμα στο τέλος του Απριλίου, σύμφωνα με την έγκριση της επείγουσας διαδικασίας.

Το κείμενο προβλέπει την καθολική κατάργηση της υποχρέωσης εφαρμογής αγρανάπαυσης ή διατήρησης μη παραγωγικών χαρακτηριστικών (φρακτών, δενδροστοιχιών, υγρότοπων…) στο τουλάχιστον 4% των αρόσιμων εδαφών. Μίας υποχρέωσης που περιλαμβανόταν στα «πράσινα» κριτήρια τα οποία θεωρήθηκαν ανεφάρμοστα από τις αγροτικές ενώσεις.

Η υποχρέωση εναλλαγής των καλλιεργειών προβλέπεται να αντικατασταθεί από μία απλή «διαφοροποίηση», η υποχρέωση διατήρησης των χορτολιβαδικών εκτάσεων θα αμβλυνθεί, όπως και οι περίοδοι υποχρεωτικής κάλυψης των εδαφών.

Σε περίπτωση ακραίων μετεωρολογικών επεισοδίων, θα προβλέπονται εξαιρέσεις για να αποφευχθούν οι κυρώσεις – και οι καλλιέργειες έκτασης κάτω των 10 εκταρίων θα εξαιρούνται από τους ελέγχους που συνδέονται με την τήρηση των περιβαλλοντικών κανόνων.

Η πρόταση που εγκρίθηκε

Αναλυτικότερα, σχετικά στο ευρωκοινοβούλιο η αρμόδια Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, εισηγήθηκε τα εξής:

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ περί μη διατύπωσης αντίρρησης στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2024, που τροποποιεί τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την αναλογία για το πρότυπο 1 της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων (ΚΓΠΚ)

25.3.2024 - (C(2024)01488 – 2024/2663(DEA))

σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού

Norbert Lins

εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

B9‑0199/2024

Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2024, που τροποποιεί τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την αναλογία για το πρότυπο 1 της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων (ΚΓΠΚ)

(C(2024)01488 – 2024/2663(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2024)01488),

– έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 12 Μαρτίου 2024 επιστολή της Επιτροπής διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

– έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 19 Μαρτίου 2024 επιστολή της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς τον πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013[1], και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 152 παράγραφος 6,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Ιανουαρίου 2023, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, τα οποία περιλαμβάνουν την υποχρέωση διατήρησης της αναλογίας των μόνιμων λειμώνων σε σχέση με τη γεωργική έκταση, όπως ορίζεται στο πλαίσιο του προτύπου 1 της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων (ΚΓΠΚ) (εφεξής: ΚΓΠΚ 1) στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία από την έναρξη της εφαρμογής του ΚΓΠΚ 1 δείχνει ότι οι εν λόγω κανόνες πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των γεωργών όταν διαρθρωτικές αλλαγές στα γεωργικά συστήματα των κρατών μελών, οι οποίες προκαλούνται από αναπροσανατολισμό της αγοράς, όπως η στροφή από τη ζωική παραγωγή στις αρόσιμες καλλιέργειες και η μείωση της ζωικής παραγωγής, επηρεάζουν σημαντικά την ικανότητα των γεωργών να δημιουργήσουν μόνιμους λειμώνες διατηρώντας παράλληλα τη βιωσιμότητά τους·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη ενδέχεται να χρειαστεί να επιβάλουν σε δικαιούχους υποχρεώσεις σχετικά με την εκ νέου μετατροπή εκτάσεων σε μόνιμους λειμώνες ή τη δημιουργία εκτάσεων μόνιμων λειμώνων, ακόμη και αν οι μειώσεις στην ετήσια αναλογία είναι αποτέλεσμα διακυμάνσεων στις δηλωθείσες εκτάσεις·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιες εκτάσεις μόνιμων λειμώνων μπορεί να έχουν καταχωριστεί στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, αλλά να μην έχουν δηλωθεί από τους γεωργούς στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων για ένα δεδομένο έτος, ή να έχει αυξηθεί η συνολική γεωργική έκταση λόγω πρόσθετων δηλώσεων των γεωργών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περιπτώσεις αυτές, κατά τις οποίες η μείωση της ετήσιας αναλογίας πέραν του ορίου του 5 % που ορίζεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 δεν προκύπτει από τη μετατροπή εκτάσεων μόνιμων λειμώνων σε εκτάσεις για άλλες γεωργικές χρήσεις, θα ήταν δυσανάλογο να επιβληθούν στους γεωργούς υποχρεώσεις για τη δημιουργία πρόσθετων εκτάσεων μόνιμων λειμώνων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί κάποιος βαθμός ευελιξίας, αλλά παράλληλα να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τον κύριο στόχο του ΚΓΠΚ 1 να υπάρχει ένα γενικό μέτρο διασφάλισης κατά της μετατροπής σε εκτάσεις για άλλες γεωργικές χρήσεις για τη διατήρηση των αποθεμάτων άνθρακα και με τη μέγιστη μείωση της αναλογίας που ορίζεται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπής[2], ο οποίος θεσπίζει κανόνες σχετικά με την αναλογία για το ΚΓΠΚ 1, θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί·

1. δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

[1] ΕΕ L 435 της 6.12.2021, σ. 1. [2] Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2021, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με πρόσθετες απαιτήσεις για ορισμένους τύπους παρέμβασης που καθορίζονται από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ για την περίοδο 2023 έως 2027 δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, καθώς και με κανόνες σχετικά με την αναλογία για το πρότυπο 1 της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων (ΚΓΠΚ) (ΕΕ L 20 της 31.1.2022, σ. 52).

Νέα προεκλογική δήλωση Αυγενάκη

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αμέσως μετά την ψηφοφορία του ευρωκοινοβουλίου, αναφέρει πως προέβηστην ακόλουθη δήλωση:

«Το ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα επείγουσα διαδικασία, που του επιτρέπει να ψηφίσει στο τέλος Απριλίου για την αναθεώρηση της ΚΑΠ, με στόχο την απάλειψη ορισμένων περιβαλλοντικών κανόνων που προσθέτουν γραφειοκρατικά βάρη στους αγρότες και στην πράξη υπονομεύουν την απορρόφηση ενισχύσεων που η ίδια η ΕΕ έχει θεσπίσει.

Πρόκειται για αιτήματα που είχαν θέσει το σύνολο των αγροτών στις πρόσφατες κινητοποιήσεις τους, τα οποία μετά από πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχαν υιοθετήσει η ομάδα των μεσογειακών χωρών EUMED-9, ενώ το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκει η ΝΔ, είχε εκδώσει ψήφισμα με το οποίο στήριζε και στις συγκεκριμένες αλλαγές αλλά και το σύνολο των 19 προτάσεων του ΥΠΑΑΤ.

Δυστυχώς και σήμερα η ομάδα των Πρασίνων αντιδρώντας στις αλλαγές, καταδίκασε ως αβάσιμη και αντιδημοκρατική πρωτοβουλία την ταχεία διαδικασία που ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο.

Κατά της διαδικασίας στράφηκε και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου ενώ οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν να μην είναι παρόντες στην ψηφοφορία!

Η σημερινή εξέλιξη αποδεικνύει περίτρανα τη σημασία της σύνθεσης του ευρωκοινοβουλίου. Οι αγρότες πριν από δύο μήνες ξεσηκώθηκαν ζητώντας το αυτονόητο, επειδή διαπίστωσαν ότι η ΚΑΠ δεν ήταν λειτουργική και οδηγούσε με βίαιο και όχι ομαλό τρόπο στην πράσινη μετάβαση.

Η ΝΔ ενεργοποίησε την ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία ανήκει, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο ακούγοντας τη φωνή των αγροτών εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο υιοθετούσε τις 19 αλλαγές που προωθούσε η κυβέρνηση. Αλήθεια τα υπόλοιπα κόμματα της χώρας μας τι έπραξαν; Απευθύνθηκαν στις ευρωομάδες που ανήκουν όπως τους κάλεσα να πράξουν δημοσίως και από το βήμα της Βουλής; Ή μήπως το ενδιαφέρον τους για τους Έλληνες και Ευρωπαίους αγρότες εξαντλείται στα όμορφα λόγια στήριξης στη διάρκεια των κινητοποιήσεων και στα ευχολόγια;

Η στάση τους στη σημερινή ψηφοφορία έδειξε ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα των αγροτών και ποιος όχι. Οι μάσκες έπεσαν!

Παράλληλα, όμως, απέδειξε περίτρανα πόσο μεγάλη σημασία έχει η Ευρωβουλή να πλαισιώνεται από πρόσωπα που δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τα συμφέροντα των πολιτών.

Είναι μια απόδειξη που θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας όλοι οι πολίτες, ιδιαίτερα οι αγρότες αφού οι αποφάσεις της ΕΕ καθορίζουν την καθημερινότητά τους, όταν στις 9 Ιουνίου πάμε στις κάλπες για ανάδειξη των αντιπροσώπων μας στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σήμερα, αποδείχθηκε ξεκάθαρα ότι η ψήφος στις ευρωεκλογές, δεν είναι χαλαρή ψήφος, αλλά ψήφος που θα καθορίσει το μέλλον όλων των Ευρωπαίων πολιτών».

agro24.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ