close search results icon

Γιώργος Kαρασμάνης: Eκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για αποζημιώσεις στο προανθικο στάδιο

• Επείγει τώρα η επίσπευση των διαδικασιών

Γιώργος Kαρασμάνης: Eκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για αποζημιώσεις στο προανθικο στάδιο

Αποζημιώνονται οι δενδροκαλλιεργητές για τις ζημιές που έχουν υποστεί από τις 14/2/21 μέχρι και 20/4/21 στο προανθικό στάδιο. Οι αποζημιώσεις θα δοθούν μέσω του Προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η επίσπευση έκδοσης της απόφασης, πιστώνεται ασφαλώς στον νέο Υπουργό που, από το μεσημέρι της Τετάρτης 18/5 είχε ενημερώσει σχετικά τον Γιώργο Καρασμάνη.

Επειδή όμως οι διαδικασίες αποζημιώσεων είναι χρονοβόρες, εκείνο που προέχει είναι η επίσπευσή τους, ώστε να πληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί που, ως μονοκαλλιεργητές, έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές και δραματική απώλεια εισοδήματος και βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Πάντως ο Γιώργος Καρασμάνης, από την πρώτη κιόλας Τροπολογία που είχε έρθει στη Βουλή τον Ιούλιο του 2021 – και μάλιστα επανακατατέθηκε αυτούσια τον Νοέμβριο – είχε επισημάνει με έμφαση ότι αυτές οι τροπολογίες, προσκόμματα και αδυναμίες θα δημιουργούσαν για τους πληγέντες παραγωγούς που διεκδικούσαν το δίκιο τους!

aefh.jpg


Επισυνάπτεται η απόφαση:

file:///C:/Users/user1/Downloads/document%20(50).pdf

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

20 Μαΐου 2022 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2482

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 801/132522

Ανάθεση στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων της υλοποίησης του ad hoc προ γράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Βοιωτίας, Έβρου, Ημαθίας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας των οποίων οι καλλιέργει

ες όψιμων κερασιών, βύσσινων στην ΠΕ Αρκαδί ας, μήλων στις ΠΕ Αρκαδίας, Γρεβενών, Κοζάνης, αχλαδιών όψιμων (βιομηχανικών) στην ΠΕ Λάρι σας, καρυδιών (ορεινών περιοχών Δυτικής Μα κεδονίας: Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώ ρινας) παρουσίασαν μείωση παραγωγής, κατά

το έτος 2021, ως αποτέλεσμα συνεχών παγετών, σε διαδοχικές περιόδους, το χρονικό διάστημα 15.02.2021 - 20.4.2021.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτη νοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320).

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Ανα μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).

γ) Του άρθρου 21 και ιδίως της παρ. 5 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 (Α’ 160), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρ χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά τωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώ δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45). στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

ζ) Του άρθρου 209 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130). η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

θ) Του άρθρου 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα τάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

ι) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

ια) Της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α.» (Β’ 1668).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυ πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία 2/72071/ΔΠΓΚ/24.09.2019 από φαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3240) και ειδικότερα το Β’ Παράρτημα αυτής «Διοικη

τική Ταξινόμηση κρατικού προϋπολογισμού» (Β’ 3967). 4. Τον Κανονισμό 702/2014 (EE L 193/11.7.2014 σελ. 1-75) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτι κές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ (EE L 193/ 11.7.2014 σελ. 1-75).

5. Την υπ’ αρ. 7418/105800/19.04.2022 απόφαση έγκρι σης δέσμευσης πίστωσης ποσού 20.000.000 ευρώ, με α/α 36881 και ΑΔΑ: 6Τ644653ΠΓ-ΔΡΤ.

6. Το υπ’ αρ. 12298/05.10.2021 έγγραφο του Οργα νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ.

7. Την υπ’ αρ. 44/31.05.2021 απόφαση του Δ.Σ του ΕΛΓΑ.

8. Το γεγονός ότι η απώλεια παραγωγής έτους 2021, ως αποτέλεσμα συνεχών παγετών σε διαδοχικές περιό δους το χρονικό διάστημα 15.02.2021-20.04.2021 στις εν θέματι καλλιέργειες ανά Π.Ε,ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 30% της μέσης ετήσιας παραγωγής,υπολογιζόμενη με βάση την προηγούμενη τριετή περίοδο αναφοράς, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στον Πίνακα του άρ θρου 3 της παρούσας, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (EE L 193/11.7.2014).

9. Την υπό στοιχεία 10850/ΕΞ 2022 της 27.01.2022 Γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών. 10. Την υπ’ αρ. 609/106499/19.04.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24, του ν. 4270/2014. 11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρού σας απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους έως 20.000.000 ευρώ του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ, η οποία καλύπτεται με πιστώσεις που μεταφέρθηκαν με την υπ’ αρ. 2/116230/15.04.2022 απόφαση ενίσχυσης του τακτικού προϋπολογισμού του (Ε,Φ 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2310803004), αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση μέτρων υπέρ των παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) Αρ καδίας, Βοιωτίας, Έβρου, Ημαθίας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας των οποίων οι καλλιέργειες όψιμων κερασιών, βύσσινων στην ΠΕ Αρκαδίας, μήλων στην ΠΕ Αρκαδίας, Γρεβενών, Κοζάνης, αχλαδιών όψιμων (βιομηχανικών) στην ΠΕ Λά

ρισας, καρυδιών (ορεινών περιοχών Δυτικής Μακεδονί ας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας), παρουσί ασαν μείωση παραγωγής τουλάχιστον 30%, κατά το έτος 2021, ως αποτέλεσμα συνεχών παγετών, σε διαδοχικές περιόδους, το χρονικό διάστημα 15.02.2021 - 20.4.2021, σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου 3.

Άρθρο 1

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Για την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης, ισχύουν οι παρακάτω εννοιολογικοί προσδιορισμοί: 1. Παγετός, θεωρείται η πτώση της θερμοκρασίας του αέρα, με βάση μετεωρολογικά όργανα μέτρησης και κα ταγραφής, σε τιμή αρνητική, μικρότερη των μηδέν (0οC) βαθμών Κελσίου, τέτοιας έντασης που είχε ως αποτέ λεσμα να ζημιώσει τις καλλιέργειες όψιμων κερασιών στις ΠΕ Αρκαδίας, Βοιωτίας, Έβρου, Ημαθίας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώ ρινας, βύσσινων στην ΠΕ Αρκαδίας, όψιμων αχλαδιών (βιομηχανικών) στην ΠΕ Λάρισας, μήλων στις ΠΕ Αρκαδί ας, Γρεβενών, Κοζάνης και καρυδιών (ορεινών περιοχών Δυτικής Μακεδονίας) στο προανθικό στάδιο, με επίπτω ση τη μείωση της φέρουσας παραγωγής.

2 «Γεωργική εκμετάλλευση»: νοείται η συγκροτημένη μονάδα παραγωγής προς πώληση ενός ή περισσοτέρων γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, υπό ενιαία δι οίκηση και διαχείριση.

3. «Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής», για τις εκμε ταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφά λιση του ΕΛ.Γ.Α: είναι η δήλωση που υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως, κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομι κό που ασκεί αγροτική δραστηριότητα, κατά κύριο επάγγελμα ή μη, με την οποία δηλώνονται τα είδη και ο αριθμός των στρεμμάτων ή δένδρων (ανάλογα με την καλλιέργεια) των καλλιεργούμενων εκτάσεων ή τα είδη και ο αριθμός των ζώων που έχει στη κατοχή

του ή έχει την εκμετάλλευσή τους και βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος της ειδικής ασφαλιστικής εισφο ράς του Νόμου 3877/2010. Οι καλλιέργειες όψιμων κερασιών, βύσσινων, μήλων, αχλαδιών όψιμων (βιομη χανικών) και καρυδιών υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

4. «Ασφαλιστική Ενημερότητα»: είναι το έγγραφο με το οποίο βεβαιώνεται η εκπλήρωση των ειδικών ασφα λιστικών εισφορών ΕΛ.Γ.Α. του έτους ζημιάς 2021.

5. «Γεωργός», για τις ανάγκες της παρούσας Απόφασης θεωρείται:

Α. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα:

• «Επαγγελματίας αγρότης»: ο ενήλικας κάτοχος γε ωργικής εκμετάλλευσης, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης.

• «Νέος αγρότης»: (κατά τις διατάξεις του Καν. 1698/ 2005, όπως ισχύει κάθε φορά), εφόσον η ένταξή του έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης ή μέσω ΜΑΑΕ.

• «Γεωργός μη κατά κύρια απασχόληση»: ο ενήλικας που ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ασκεί γεωργική δραστηρι ότητα και το ατομικό του εξωαγροτικό εισόδημα είναι μικρότερο από το 1/2 του Εισοδήματος Αναφοράς.

Β. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, που εμφανίζο νται με μια από τις παρακάτω μορφές:

- Εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή και - Ενώσεις φυσικών προσώπων σε Ομάδες κοινής εκμε τάλλευσης (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγω γών, Α.Σ.Ο. των νόμων 2810/2000 και 4015/2011, όπως ισχύουν).

θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

√ Να είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης. √ Να ασκούν γεωργική δραστηριότητα, ως κύρια δρα στηριότητα.

√ Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών να ασκούν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία.

√ Να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερα και να λειτουργούν με οικονομικά αποτελέσματα. 6. «Αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης»: νοείται το φυ σικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, το οποίο είναι οικονομικά και νομικά υπεύθυνο για τη γεωρ γική εκμετάλλευση, συμμετέχει κανονικά στη λειτουργία της και υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για αυτή ή νομίμως απαλλάσσεται της σχετικής υποβολής. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων νομικών προσώπων αρχηγός νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος.

7. «Κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης» θεωρείται: • Ο ιδιοκτήτης γεωργικής εκμετάλλευσης.

• Ο μισθωτής γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση έχει συναφθεί με έγγραφο δεόντως θεωρημέ νο, με χρονολογία προγενέστερη της επελεύσεως του ζημιογόνου γεγονότος,

o οποίος δηλώνει τις καλλιέργειες στο ΟΣΔΕ, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αρμοδίως

8. «Εισόδημα αναφοράς»: είναι το εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται από τις εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο συγκρί νονται τα αγροτικά και εξωαγροτικά εισοδήματα, κατά τη διενέργεια του Διοικητικού Ελέγχου και για το παρόν πρόγραμμα καθορίζεται στο ποσό των 15.000 €.

9. «Αγροτικά εισοδήματα», όπως προσδιορίζονται με την υπ’ αρ. 134430/2011 κοινή υπουργική απόφαση. 10. «Αγροτεμάχιο»: νοείται το αυτοτελές τμήμα γης, το οποίο αποτελεί ενιαία ιδιοκτησία ή εκμετάλλευση και τα όριά του ορίζονται από όμορες ιδιοκτησίες ή φυσικά και τεχνικά όρια ή, όπως έχει δηλωθεί στη Δήλωση Καλλι έργειας/Εκτροφής.

11. «Ευρύτερη περιοχή εκμετάλλευσης»: νοείται η περιοχή όπου η απόσταση μεταξύ της εκμετάλλευσης και του τόπου μόνιμης κατοικίας, όπως δηλώνεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1, Πίνακας 5.1), δίνει τη δυνατότητα της συχνής πρόσβασης στην εκμετάλλευση για την εύρυθμη λειτουργία της. Η από σταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 150 χιλιομέτρων.

12. «Γεωργική παραγωγή»: νοείται το σύνολο της πρω τογενούς φυτικής παραγωγής μιας γεωργικής εκμετάλ λευσης.

13. «Ανωτέρα βία»: θεωρείται η ύπαρξη ενός επιζήμι ου γεγονότος το οποίο δεν μπορεί να προβλέψει και να προλάβει η ανθρώπινη σκέψη και πρόνοια.

Περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι δυνατόν να χαρα κτηριστούν τα εξής περιστατικά:

- Θάνατος του κατόχου της εκμετάλλευσης. - Μακροχρόνια ανικανότητα προς εργασία του κατό χου της εκμετάλλευσης.

- Απαλλοτρίωση ή αναδασμός σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης, εφόσον δεν ήταν προβλέψιμη την ημέρα της ανάληψης της δέσμευσης.

- Σοβαρή φυσική καταστροφή που έπληξε σημαντικά την εκμετάλλευση.

- Καταστροφή λόγω ατυχήματος της εκμετάλλευσης. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εξετάζονται μόνο όταν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία υποβληθούν εγγράφως στο αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α., το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυ τού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει και μπορούν να γίνουν δεκτές, αποδεικνυόμενες μόνο με επίσημα έγγραφα.

14. «Μη ασφαλίσιμα αίτια»: είναι όσα κατά τους γενι κούς και ειδικούς όρους των Κανονισμών Ασφάλισης δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των αιτίων, τα οποία όταν υπάρξουν και εξαιτίας τους προκληθεί ζημία, η ζημία αυτή αποζημιώνεται.

Άρθρο 2

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Επιτρέπεται η καταβολή ενισχύσεων για επανόρθω ση ζημιών στη γεωργική παραγωγή όταν συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

1. Οι ζημιές έχουν προκληθεί από τους ισχυρούς πα γετούς της περιόδου 15 Φεβρουαρίου έως 20 Απριλίου 2021, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. γ΄ του άρ θρου 209 του ν. 4820/2021. Ο έλεγχος επέλευσης ζημίας γίνεται στο επίπεδο εκάστου δικαιούχου από δημόσια αρχή,ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα αναγνωρισμένο από την χορηγούσα αρχή,ή από ασφαλιστική εταιρεία.

2. Αφορούν απώλεια παραγωγής έτους 2021, σε καλ λιέργειες όψιμων κερασιών στις ΠΕ Αρκαδίας, Βοιωτίας, Έβρου, Ημαθίας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας, βύσσινων στην ΠΕ Αρ καδίας, μήλων στις ΠΕ Αρκαδίας, Γρεβενών, Κοζάνης, αχλαδιών όψιμων (βιομηχανικών) στην ΠΕ Λάρισας, και καρυδιών των ορεινών περιοχών της Δυτικής Μακε δονίας (ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25, παρ. 6 και 8 του Καν 702/14.

3. Δικαιούχοι μπορεί να είναι μόνο μικρομεσαίες επι χειρήσεις(ΜΜΕ), που δραστηριοποιούνται στην πρωτο γενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος I (1 και 2) του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

4. Ο παραγωγός που ζημιώθηκε έχει υποβάλει ορι στική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης/Δήλωση Ζημιάς, η οποία ταυτόχρονα συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 44/31.5.2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., έχοντας κα ταβάλει και τα προβλεπόμενα τέλη και εισφορές και πληροί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

5. Το σύνολο της φυτικής παραγωγής που ζημιώθηκε και δηλώθηκε είναι ασφαλισμένο στον ΕΛ.Γ.Α. και περιέ χεται στην ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής έτους 2021 και έχει εξοφληθεί η αντίστοιχη ειδική ασφαλιστική εισφορά του έτους ζημιάς.

6. Επιπρόσθετα θα πρέπει τα φυσικά πρόσωπα, να: - Είναι αρχηγοί νόμιμης εκμετάλλευσης και επομένως να παρουσιάζουν αγροτικό εισόδημα.

- Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη χρονική περίοδο που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. Η ιδιοκτησία στο πλαίσιο της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγμα

τικού γεγονότος.

- Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (αγροτικό και εξωαγροτικό) να μην ξεπερνά το τριπλάσιο του ει σοδήματος αναφοράς, εκτός των περιπτώσεων που το αγροτικό οικογενειακό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωαγροτικού οικογενειακού εισοδήματος.

- Είναι γεωργοί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά γραφο 5 του άρθρου 1 της παρούσης.

- Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης

Το νομικό πρόσωπο θα πρέπει να:

• Έχει νομική προσωπικότητα και να λειτουργεί τουλά χιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα. • Είναι κάτοχος νόμιμης εκμετάλλευσης τη χρονική περίοδο που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.

• Προκύπτει, από τη συστατική πράξη ότι, η κύρια δρα στηριότητα του είναι η άσκηση της γεωργίας,

• ασκούν γεωργία, οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών.

• Είναι Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμερο.

7. Σε ό,τι αφορά τις προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 Κανονισμός εφαρ μόζεται σε ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 25 υπό τον όρο ότι η επιχείρηση κατέστη προβληματική λόγω ζημιών ή φθορών που προκλήθηκαν από το εν λόγω συμβάν, ήτοι στο διάστημα 15/2-20/4-2021. Επομένως θα πρέπει να δια πιστώνεται ότι η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική πριν την επέλευση του δυσμενούς κλιματικού φαινομένου, ήτοι βάσει όσων τέθηκαν υπόψη μας, την 15η Φεβρουαρίου 2021 ή ότι δεν είναι κατά τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης.

8. Αποκλείεται η καταβολή ενισχύσεων υπέρ επιχειρήσεων που εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενί σχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και να προβλέπεται η προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και από πλευράς δικαιούχου επιχείρησης

Άρθρο 3

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ

Τα κατώτατα όρια ζημιών, πέρα από τα οποία είναι δυνατό να χορηγηθούν ενισχύσεις υπό την παρούσα απόφαση, καθορίζονται ως εξής:

• Όταν η ζημιά επέρχεται στη γεωργική παραγωγή, το σχετικό κατώτατο όριο απωλειών 30%, καθορίζεται στο επίπεδο της ευρύτερης περιοχής (Περιφερειακή Ενότητα), με βάση τη μέση παραγωγή του συγκεκριμένου είδους κατά το εν λόγω έτος, σε σύγκριση με τη μέση παραγωγή των προηγούμενων τριών ετών.

• Επιπλέον βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι η μείωση παραγωγής, που οφείλονται στους παγετούς της περιόδου 15/2-20/4/2021, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, 30%, των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού. • Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι καλλιέργειες, ανά Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) που ζημιώθηκαν, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% σε επίπεδο ΠΕ και μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ "ad hoc 2021"

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ζημιά

ΤΙΜΕΣ

ΝΟΜΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

2018

2019

2020

μ.ο.

2021

%

2018

2019

2020

μ.ο.

2021

Συλλεκτικά

καθαρή 2021

ΑΡΚΑΔΙΑ

ΒΥΣΣΙΝΑ

70,0

70

70

70

30

-0,57

1,60

1,6

1,5

1,57

1,8

0,15

1,65

ΑΡΚΑΔΙΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ

80,0

80

80

80

20

-0,75

1,20

1

1,2

1,13

2,2

0,2

2

ΑΡΚΑΔΙΑ

ΜΗΛΑ

90,0

100

100

97

65

-0,33

0,50

0,6

0,5

0,53

0,6

0,03

0,57

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ

9,0

11

10

10

1,5

-0,85

2

1,8

2,6

2,13

3,65

0,2

3,45

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΜΗΛΑ

50,0

45

14

36

3

-0,92

0,5

0,5

0,5

0,50

0,75

0,03

0,72

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΚΑΡΥΔΙΑ

29,0

8

4

14

1

-0,93

2,5

3

3

2,83

3,5

0,12

3,38

ΕΒΡΟΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ

4,5

4,3

3,0

4

2,5

-0,36

2

2

2

2,00

1,5

0,2

1,3

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ

25,0

20,0

10,0

18

12,0

-0,35

0,9

1,9

1,8

1,53

1,6

0,2

1,4

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΡΥΔΙΑ

25,0

25,0

17,5

23

5,0

-0,78

3

3

5

3,67

4

0,12

3,88

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΑΡΥΔΙΑ

9,0

11,0

10,0

10

4,0

-0,60

1,5

1,5

1,5

1,50

1,5

0,12

1,38

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ

10,0

10,0

17,0

12

3,0

-0,76

1,3

1,8

1,8

1,63

1,8

0,2

1,6

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΗΛΑ

12,0

13,0

16,0

14

5,0

-0,63

0,45

0,5

0,5

0,48

0,5

0,03

0,47

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΧΛΑΔΙΑ

23,6

31,8

28,1

28

11,1

-0,60

0,48

0,5

0,52

0,50

0,6

0,06

0,54

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ

27,6

24,4

24,4

25

15,0

-0,41

2

2

2

2,00

2

0,2

1,8

ΠΕΛΛΗΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ (ΠΥΚΝΗ ΦΥΤΕΥΣΗ)

8,4

8,5

14,8

11

7,0

-0,34

1

1,2

1,25

1,15

1,1

0,2

0,9

ΠΕΛΛΗΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΗΜΑ)

42

42,5

79,8

53

35

-0,34

1

1,2

1,25

1,15

1,1

0,2

0,9

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ

46,4

29,0

41,8

39

20,8

-0,47

1,3

2,05

1,95

1,77

1,4

0,2

1,2

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ

19,0

17,0

18,0

18

9,0

-0,50

1,2

1,2

1,3

1,23

1,3

0,2

1,1

ΣΕΡΡΩΝ

ΚΕΡΑΣΙΑ

31,0

32

39

34

4,0

-0,88

0,98

1,5

1,55

1,34

1,8

0,2

1,6

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΚΑΡΥΔΙΑ

10,0

10,0

9,0

9,7

6,5

-0,33

3,25

4

4

3,75

4

0,12

3,88

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ

11,0

11,0

16,0

13

8,5

-0,33

1,3

1,47

1,6

1,46

1,6

0,2

1,4

Άρθρο 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Το παρόν πρόγραμμα αφορά μόνο τις ενισχύσεις για την απώλεια φυτικής παραγωγής για την καλλιέργεια όψιμων κερασιών στις ΠΕ Αρκαδίας, Βοιωτίας, Έβρου, Ημαθίας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας, βύσσινων στην ΠΕ Αρκαδίας, μήλων στις ΠΕ Αρκαδίας, Γρεβενών, Κοζάνης, αχλαδιών όψιμων (βιομηχα νικών) στην ΠΕ Λάρισας, και καρυδιών των ορεινών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας), της καλλιεργητικής περιόδου 2021, βάσει του Πίνακα του άρθρου 3, των οποίων η παραγωγή ζημιώθηκε από τους παγετούς της περιόδου 15/2 έως και 20/4/2021. Οι καλλιέργειες βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο, μη ασφαλιστικά καλυπτόμενο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 23 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοι νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτι κής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1668).

Οι παραγωγοί, των οποίων η αναμενόμενη παραγωγή των εκμεταλλεύσεων τους ζημιώθηκε σε ποσοστό κατ’ είδος 30% και πάνω, δικαιούνται κρατική ενίσχυση το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό μέχρι το 70% της Αξίας της Απωλεσθείσας Παραγωγής.

Από το ποσοστό ζημιάς θα αφαιρείται το 20%, που αποτελεί το ποσοστό ζημιάς που δεν ενισχύεται και το υπόλοιπο θα πολλαπλασιάζεται με το 70% της αξίας της απολεσθείσας παραγωγής. Η απωλεσθείσα παραγωγή ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της μέσης απόδοσης της περιόδου αναφοράς επί την αντίστοιχη μέση τιμή της περιόδου, μείον την πραγματική απόδοση του έτους ζημιάς, επί τη μέση τιμή για το έτος αυτό. Δηλαδή η Αξί ας της απολεσθείσας παραγωγής θα προσδιορίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:

ΑΑΠ = ΜΑΠΑ Χ ΜΤΠΑ – ΑΕΖ Χ ΜΤΕΖ

Όπου:

ΑΑΠ = Αξία Απωλεσθείσας Παραγωγής

ΜΑΠΑ= Μέση Απόδοση Περιόδου Αναφοράς (αποδό σεις τριετίας πριν τη ζημιά 2018, 2019, 2020) ΜΤΠΑ= Μέση Τιμή ίδιας Περιόδου Αναφοράς ΑΕΖ = Απόδοση Έτους Ζημιάς 2021 = Μέση Απόδοση Περιόδου Αναφοράς × ποσοστό ζημιάς

ΜΤΕΖ= Μέση Τιμή Έτους Ζημιάς 2021

Οι τιμές και οι αποδόσεις του έτους ζημιάς και της περι όδου αναφοράς προκύπτουν από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, όπως αυτά διαβιβάζονται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Οι ενισχύσεις ή άλλες πληρωμές που εισπράττονται για την αποζημίωση των ζημιών, συμπεριλαμβανομέ νων των ενισχύσεων βάσει άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέτρων ή ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τη ζημία για την οποία χορηγείται ενίσχυση, περιορίζονται στο ποσό που προκύπτει βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ.

Άρθρο 5

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν, μετά την έγκρι ση του προγράμματος, για όσους υπέβαλαν την αίτηση χορήγησης ενίσχυσης για αντιστάθμιση των ζημιών από τους παγετούς της Άνοιξης 2021, προκειμένου για φυσι κά πρόσωπα είναι:

1.

Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος έτους 2020. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο μπορεί να ζητηθούν, κατά περίπτωση, επιπλέον

φορολογικά στοιχεία και άλλων ετών

2.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα ζητηθούν με Ανακοίνωση Τύπου που θα δημοσιευθεί και θα σταλεί

στους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α των Περιφερειακών Ενοτή των που αναφέρονται στην παρούσα.

Διευκρινίζεται ότι όσα δικαιολογητικά υπάγονται στην «αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων» μπορεί να ανα ζητούνται υπηρεσιακά από τον ΕΛ.Γ.Α.

Ειδικότερα:

Στις εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτι κή ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α., βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής για το έτος ζημιάς 2021 και η εξόφλησή της.

Για νέους αγρότες, Φωτοαντίγραφο της Απόφασης Ένταξης Νέων Αγροτών, από όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος σε καθεστώς ενίσχυ σης νέων αγροτών και η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου.

Υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να βεβαιώσουν ότι:

- δεν έχουν υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη. - δεν έχουν ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δή λωσαν ψευδή στοιχεία ή αθέτησαν, με υπαιτιότητά τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανέλαβαν. - δεν έχουν καταδικασθεί την τελευταία πριν τη ζημιά τριετία ή το έτος ζημιάς ή που εκτίουν φυλάκιση δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και η καταδίκη αφορά σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

• εξαπάτηση του Δημοσίου,

• υποθέσεις εμπορίας και καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών,

• ζωοκλοπή και καταστροφή του περιβάλλοντος, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και στο συγκεκριμένο χώρο, για τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα κρατικής ενίσχυσης,

• παράνομη διακίνηση, εμπορία και χρήση μη εγκεκρι μένων γεωργικών φαρμάκων.

Άρθρο 6

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν, μετά την έγκρι ση του προγράμματος, για όσα Ν.Π. υπέβαλαν την Αίτη ση Χορήγησης Ενίσχυσης για αντιστάθμιση των ζημιών από τους παγετούς της Άνοιξης 2021, προκειμένου για νομικά πρόσωπα είναι:

1.

Φωτοαντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του

2.

Φωτοαντίγραφα του Μετοχολογίου και των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος των μετόχων με τα αντίστοιχα Εκκαθαριστικά Σημειώματα, έτους 2020

3.

Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος ΝΠ/ΝΟ (Ν) ή της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3), κατά περίπτωση

4.

Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Ακίνητης Περιουσίας της Εταιρείας ή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης5.

Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα

6.

Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα ζητούνται από την Ανακοίνωση Τύπου που θα δημοσιευθεί και θα σταλεί στους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α των Περιφερειακών Ενοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα.

Διευκρινίζεται ότι όσα δικαιολογητικά υπάγονται στην «αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων» μπορεί να αναζη τούνται υπηρεσιακά από τον ΕΛ.Γ.Α., κατόπιν συναίνεσης του ενδιαφερόμενου.

1. Φωτοαντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του. Από το καταστατικό της εταιρείας ελέγχεται εάν η κύρια δραστηριότητα της εται ρείας είναι η γεωργία.

2. Φωτοαντίγραφα του Μετοχολογίου και των Δηλώ σεων Φορολογίας Εισοδήματος των μετόχων με τα αντί στοιχα Εκκαθαριστικά Σημειώματα, έτους 2020

Γίνεται έλεγχος του μετοχολογίου και των φορολογι κών δηλώσεων των μετόχων προκειμένου να διαπιστω θεί αν η πλειονότητα των μετόχων ασκούν γεωργία.

3. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισο δήματος Νομικών Προσώπων/Νομικών Οντοτήτων (Ν) ή της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχει ρηματική δραστηριότητα (Ε3), κατά περίπτωση, φορο λογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2020).

Για συνεταιρισμούς, ή γενικά εταιρείες με νομική προ σωπικότητα, ομάδες κοινής εκμετάλλευσης κ.λπ. ζητείται η «κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρημα τική δραστηριότητα» (έντυπο Ε3) φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020) και η «Δήλωση φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020), προκειμένου να ελεγχθούν τα εισοδήματα τους και ότι λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.

4. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Ακίνητης Περιουσίας της εταιρείας ή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μίσθωσης. Για την απόδειξη της κατοχής της εκμετάλλευσης θα προσκομίζεται η Δήλωση Ακίνητης περιουσίας της εται ρείας ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης. Στην περίπτω ση μισθωμένης εκμετάλλευσης, ισχύουν τα οριζόμενα για τα φυσικά πρόσωπα, στην παρ. 7 άρθρο 1. 5. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα. Οι εταιρείες προκειμένου να ενισχυθούν θα πρέπει να είναι Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμερες. 6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να βεβαιώσουν ότι:

- δεν έχουν υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη. - δεν έχουν ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή αθέτησαν, με υπαιτιότητά τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανέλαβαν.

- δεν έχουν καταδικασθεί την τελευταία πριν τη ζημιά τριετία ή το έτος ζημιάς ή που εκτίουν φυλάκιση δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και η καταδίκη αφορά σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

• εξαπάτηση του Δημοσίου,

• υποθέσεις εμπορίας και καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών,

• ζωοκλοπή και καταστροφή του περιβάλλοντος, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και στο συγκεκριμένο χώρο, για τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα κρατικής ενίσχυσης,

• παράνομη διακίνηση, εμπορία και χρήση μη εγκεκρι μένων γεωργικών φαρμάκων.

Άρθρο 7

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οι κρατικές οικονομικές ενισχύσεις καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α., κατόπιν ελέγχου του συνόλου των προ ϋποθέσεων της παρούσας.

Η οικονομική ενίσχυση κατατίθεται απευθείας στην Τράπεζα, στο λογαριασμό του δικαιούχου, όπως αυτός δηλώθηκε στη σχετική Αίτηση Χορήγησης Ενίσχυσης ή στη ΔΚΕ 2021.

Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 70.000,00 Eυρώ ανά δικαιούχο. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15,00 ευρώ ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.

Για λόγους διαφάνειας, ενίσχυση δικαιούχου παραγω γού, που υπερβαίνει τα 60.000,00 €, θα δημοσιεύεται σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

Άρθρο 8

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι φάκελοι με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα της παρούσας κρατικής ενίσχυσης τηρούνται για δέκα έτη από τον ΕΛΓΑ τα οποία υπολογίζονται από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης βάσει του θεσπιζόμενου καθεστώτος.

Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από την πίστωση του ση μείου 1 του προοιμίου της παρούσας της παρούσας επιστρέφονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον κρατικό προϋ πολογισμό (Α.Λ Εσόδου 1590789001 «Λοιπές επιστροφές ποσών».

Άρθρο 9

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ολοκληρώνεται στις 31.12.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Οικονομικών και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ