close search results icon

Προτάσεις Δήμου Έδεσσας στη διαβούλευση του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα ...»

Προτάσεις Δήμου Έδεσσας στη διαβούλευση του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για τα κατεχόμενα ακίνητα ...»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας με τη με αριθμ. 4/2023 απόφαση του συνέστησε διαπαραταξιακή επιτροπή για τη σύνταξη των παρατηρήσεων που θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική διαβούλευση του παραπάνω αναφερομένου σχεδίου νόμου.

Μετά από μελέτη, συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα του σχεδίου νόμου και των τοπικών προβλημάτων, οι παρατηρήσεις υποβλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα την 01.02.2023 στον δικτυακό τόπο διαβουλεύσεων του ΥπΟικ και έχουν ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 2

παρ. 1, περ. α)

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: να περιλαμβάνονται και τα υπό καταγραφή ακίνητα ή όπως προβλέπεται στα ακίνητα ΤΕΘΑ «κάθε ακίνητο», παραλείποντας τη λέξη «καταγεγραμμένο».

παρ. 1, περ. ια)

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: η περαιτέρω εξειδίκευση του «ακινήτου», ή αν ταυτίζεται με την έννοια του «δημοσίου ακίνητου» της περ. α).

ΑΡΘΡΟ 3

παρ. 1

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: η διατύπωση της παρ. β) να είναι όμοια με την παρ. α), ήτοι «να ασκεί κατοχή αδιαλείπτως στο όνομα του ιδίου ή των δικαιοπαρόχων του για τουλάχιστον σαράντα (40) έτη επί δημοσίου ακινήτου και στην περίπτωση που εντός του δημοσίου ακινήτου υφίσταται κτίσμα αυτό έχει ανεγερθεί έως την 31.12.1981 και στο οποίο: …..». Η προϋπόθεση της περ. βα) δεν υπάρχει σήμερα σχεδόν σε καμία περίπτωση, ύστερα από 80 και πλέον χρόνια κατοχής. Εξάλλου η διατύπωση «ή της οικογενείας του» είναι ασαφής και δεν προσδιορίζει σε ποια μέλη της οικογενείας αναφέρεται. Πρέπει να διορθωθεί ως εξής: «…. η οποία να καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του ιδίου (του αιτούντος) ή του αρχικού κατόχου – δικαιοπαρόχου του κατά τον χρόνο έναρξης της κατοχής».

ΑΡΘΡΟ 4

παρ. 2, περ. α)

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: η εξειδίκευση της έννοιας «ρυμοτομική απαλλοτρίωση».

παρ. 2, περ. ζ)

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: να προσδιοριστεί ποια ακριβώς βακουφικά ακίνητα εξαιρούνται, διότι υπάρχουν καταγεγραμμένα ανταλλάξιμα βακουφικά, χωρίς διάκριση σε ποια κατηγορία ανήκουν. Άλλωστε με το άρθρο 5 του ν. 357/1976 καταργήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.δ. 547/1970 και ο ν. 357/1976 είναι στις καταργούμενες διατάξεις του νομοσχεδίου. Προτείνεται να εξαλειφθεί πλήρως η εξαίρεση της περ. ζ, άλλως στο τέλος του εδαφίου να προστεθεί η φράση: «εκτός από τις περιπτώσεις που το ακίνητο είναι η κύρια και μοναδική κατοικία του αιτούντος ή των δικαιοπαρόχων του».

ΑΡΘΡΟ 5

παρ. 2

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: να καταργηθεί η προσαύξηση 25% για το κτίσμα το οποίο έχει ανεγερθεί από τον αιτούντα ή τους δικαιοπαρόχους του, διότι η δαπάνη ανέγερσής του έγινε από τον ίδιο και ειδικά για τα αυθαίρετα θα απαιτηθεί επιπλέον να καταβάλει και την δαπάνη νομιμοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Η μείωση του τιμήματος 1% ανά έτος κατοχής να υπολογίζεται μετά τα τριάντα (30) χρόνια και για τις δύο περιπτώσεις α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 3, καθώς διαφορετικά εισάγεται άνιση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων. Να προβλεφθεί περίπτωση μείωσης 20% εάν υπάρχει η κύρια και μοναδική κατοικία του αιτούντος και η περίπτωση μεταβίβασης της παραγράφου 5 πριν την πάροδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εξαγοράς είναι ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα και προτείνεται να μειωθεί στα πέντε (5) έτη, όπως ισχύει και σε περιπτώσεις απαλλαγής φόρου για την πρώτη κατοικία.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: το ποσοστό της έκπτωσης των παρ. 1, 2 και 3 να ορισθεί ενιαία στο 70%, καθώς με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται άνιση μεταχείριση παρέχοντας μεγαλύτερη έκπτωση στον πρωτοβάθμια ηττημένο διάδικο. Να διευκρινισθεί ότι το ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης αφορά την αντικειμενική αξία του οικοπέδου και όχι του κτίσματος.

ΑΡΘΡΟ 10

παρ. 3

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Ο χρόνος εξόφλησης του τιμήματος εξαγοράς να ανέλθει τουλάχιστον στους εκατόν είκοσι (120) μήνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ν.Δ. 547/1970, στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του οποίου προβλέπεται ότι το τίμημα των απευθείας εκποιούμενων αστικών ανταλλάξιμων ακινήτων καταβάλλεται σε τριάντα (30) ίσες εξαμηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε 15 έτη και για τα αγροτικά ακίνητα σε σαράντα (40) ίσες εξαμηνιαίες δόσεις, δηλαδή, σε 20 έτη. Επίσης, να μεταβληθεί σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του τιμήματος εξαγοράς, αντί της έκπτωσης 10%, να ανέλθει σε 25%, όπως ισχύει και για τα ανταλλάξιμα και προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 547/1970 (έκπτωση 25%) και για όσους έχουν την πρώτη κατοικία τους σε ποσοστό 50%.

ΑΡΘΡΟ 11

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ιδιώτες που πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν υποβάλλει αίτηση εξαγοράς και αναμένουν την απόφαση, χάνουν την δυνατότητα εξαγοράς, καθώς μπορεί να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου Νόμου.

Προτείνουμε να υπάρξει μεταβατική περίοδος, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου ή έστω 30 ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Στην διάταξη πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα εντός σχεδίου ακίνητα, όπως περιλαμβάνονται και στο άρθρο 4 του ν. 3127/2003, χωρίς την αναφορά του άρθρου μόνο σε πρώην δασικά και ανταλλάξιμα. Σε αντίθετη περίπτωση συνιστά διάκριση να αναφέρονται μόνο ορισμένες κατηγορίες ακινήτων εντός σχεδίου, ενώ η χρησικτησία έναντι του Δημοσίου θα έπρεπε να αφορά όλα τα ακίνητα εντός σχεδίου.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Να παραλειφθεί η ρητή αναφορά στη διάταξη του άρθρου 4 ν. 3127/2003, ώστε «ο ιδιώτης να έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές με τίτλο κυριότητας χρησικτησία», διότι για κανένα ακίνητο οι πρώτες κτηματολογικές εγγραφές δεν αναγράφουν την παραπάνω διάταξη. Να παραλειφθεί η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 15. Να διευκρινισθεί η περίπτωση γ) της ιδίας παραγράφου, τι σημαίνει δικαίωμα εξ’ άλλης αιτίας του Δημοσίου και ποιος θα βεβαιώνει την μη ύπαρξη των δικαιωμάτων, ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου.

Επίσης, προτείνουμε να εξομοιωθούν με όσους έχουν αναγραφεί ως κύριοι στις πρώτες κτηματολογικές, οι ιδιώτες που υπέβαλαν ένσταση και δεν δικαιώθηκαν από τις Επιτροπές Ενστάσεων, αν το ακίνητο για το οποίο υπέβαλλαν ένσταση βρίσκεται στην ίδια περιοχή, είναι όμορο, κ.λπ., με ακίνητα για τα οποία άλλες επιτροπές ενστάσεων δέχθηκαν την ένσταση, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων από τις επιτροπές.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: η προσθήκη μεταβατικής διάταξης: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών για πέντε (5) έτη σε όλη την επικράτεια».

ΑΡΘΡΟ 20

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι σχετικές με την εξαγορά δημοσίων και ανταλλαξίμων ακινήτων διατάξεις:

α) του άρθρου 10 του ν.δ 2176/1952 ,

β) του άρθρου 4 του α.ν. 263/1968 (Α ́ 12),

γ) του ν. 357/1976 (Α ́ 156),

δ) των άρθρων 1 έως και 4 του ν. 719/1977 (Α' 301),

ε) του άρθρου 25 του ν. 2166/1993 (Α' 137) και

στ) του άρθρου 4 του ν. 2386/1996 (Α' 43), με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του παρόντος.

Η κατάργηση κυρίως του Ν. 357/1976 θα δημιουργήσει σοβαρά θέματα, κυρίως σε Νομικά Πρόσωπα.

Επίσης, το Ν.Δ. 547/1970 έχει τροποποιηθεί από το Ν 357/1976 που καταργείται και πρέπει να διευκρινιστεί αν οι διατάξεις του, που τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν θα συνεχίσουν να ισχύουν.

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: η προσθήκη εδαφίου: «Ακίνητα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και τα οποία εξαγοράστηκαν, εκποιήθηκαν, παραχωρήθηκαν, απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά βάσει των διατάξεων που καταργούνται με το παρόν, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις βάσει των οποίων έλαβε χώρα η εξαγορά, εκποίηση, παραχώρηση και αναγκαστική τους απαλλοτρίωση».

Με το παρόν ζητούμε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας στα πλαίσια της διαβούλευσης και να εισαχθούν στο σχέδιο νόμου, γιατί πρόκειται να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίλυση χρονίζοντων ζητημάτων του Δήμου Έδεσσας, που ταλαιπωρούν για δεκαετίες συνδημότες μας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φίλιππος Ν. Γκιούρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΣΧΟΛΙΑ