Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας | PellaNews

Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

           Σας καλούμε να έρθετε  στις  17  Δεκεμβρίου,  του έτους 2019,  ημέρα Τρίτη  και ώρα  10:00 π..μ., στο Δημοτικό Κατάστημα  Αριδαίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), για να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Αλμωπίας, για να  συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας έτους 2020 και έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του έτους 2020 του Δήμου Αλμωπίας 

2

Εισήγηση για την 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.   

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

MΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ