Παρουσίαση «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin | PellaNews

Παρουσίαση «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin

Το σχέδιο νόμου αποτελείται από 6 μέρη, όπου το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην Σύμβαση Macolinγια τη χειραγώγηση αγώνων, το δεύτερο μέρος αφορά σε επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της βίας, το τρίτο μέρος περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των Ομοσπονδιών, το τέταρτο μέρος αφορά στην εναρμόνιση των διατάξεων για την εποπτεία των αθλητικών ανώνυμωνεταιριών, αλλά και την δυνατότητα απόσπασηςστη ΓΓΑ και τους εποπτευόμενους φορείς της, των Ολυμπιονικών που είναι διορισμένοι στο δηµόσιοτοµέα λόγω συναφούς αντικειμένου και η αξιοποίησή τους ως πρεσβευτές του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους. Τέλος, το πέμπτο μέρος αφορά στην κύρωση του νέου καταστατικού της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), η οποία από Ν.Π.Δ.Δ. μετατρέπεται σε Ν.Π.Ι.Δ., ενώ το έκτο μέρος περιέχει διατάξεις αρμοδιότητας τομέα Πολιτισμού.

Αναλυτικότερα:

Α΄ ΜΕΡΟΣ

H Σύμβαση για τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων (Σύμβαση Macolin) είναι μια Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης που θέτει ένα πλαίσιο συνεργασίας για την αποτροπή του φαινομένου της χειραγώγησης των αγώνων που συνδέεται ευθέως και με το στοίχημα.

Υπογράφηκε το 2014 (η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που υπέγραψε) αλλά δεν έχει κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Μέχρι στιγμής έχει κυρωθεί από Πορτογαλία, Ιταλία, Ελβετία, Νορβηγία, Μολδαβία, Ουκρανία και τέθηκε σε ισχύ 1/9/2019.

Η εν λόγω σύμβαση έχει στόχο την πρόληψη, εξιχνίαση και τιμωρία της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, καθώς και την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της εσωτερικής και διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων κρατικών αρχών και των αθλητικών οργανώσεων και διοργανωτών αθλητικών στοιχημάτων.

Έχοντας επίγνωση του χαρακτήρα της απειλής που προκαλείται από τη χειραγώγηση των αγώνων και των πολλαπλών κοινωνικών επιπτώσεων και της συνακόλουθης βίας στους αγωνιστικούς χώρους, η Ελληνική Κυβέρνηση δείχνει ιδιαίτερη αποφασιστικότητα και την πολιτική βούληση για μηδενική ανοχή απέναντι σε θέματα manipulation και matchfixing.

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Οι διατάξεις του Β΄ Μέρους του σ/ν είναι αφιερωμένες στην καταπολέμηση της βίας.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπουν τη δυνατότητα διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων στους κατόχους εισιτηρίων εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων. Έτσι, καθίσταται ευχερέστερη η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός των εμπλεκομένων σε πράξεις βίας, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επανεισάγεται στην έννομή τάξη μας, προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, του υλικού και των δεδομένων που καταγράφονται με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, το οποίο χειρίζεται στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε κάθε ποινικώς ενδιαφέρουσα πράξη, που τελείται εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, να διακριβώνεται, να ελέγχεται και εν τέλει να τιμωρείται με την προσήκουσα ποινή. Επισημαίνεται ότι με τον ίδιο τρόπο αξιοποιείται ιδιωτικό οπτικοακουστικό υλικό και τηλεοπτικό υλικό ως αποδεικτικό μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Επεκτείνονται τα τοπικά και χρονικά όρια εφαρμογής των ποινικών διατάξεων του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999για την εφαρμογή και σε πράξεις αθλητικής βίας που έχουν αμιγώς οπαδικά κίνητρα και τελούνται σε χρόνο και τόπο μη συνδεόμενους με κάποια αθλητική εκδήλωση, π.χ. βίαια γεγονότα που λαμβάνουν χώρα εντός ή εκτός των λεσχών φιλάθλων, συγκεντρώσεις και πορείες οπαδών μακριά από αθλητικές εγκαταστάσεις και σε ημέρες που δεν έχει προγραμματισθεί η διεξαγωγή κάποιου αγώνα, «ραντεβού» οπαδών σε ανοικτούς χώρους που καταλήγουν σε μεταξύ τους συμπλοκές κ.λπ.

Παράλληλα διευκολύνεται η ενεργοποίηση των ήδη ισχυουσών διατάξεων του αθλητικού νόμου περί πειθαρχικών κυρώσεων, προστίμων και περιοριστικών όρων, περί λεσχών, οργανωμένων οπαδών και η δημιουργία μητρώου φιλάθλων των ομάδων, σε συνδυασμό με την ταχεία εκδίκαση των συγκεκριμένων ποινικών υποθέσεων.

Να σημειωθεί εδώ ότι μέχρι σήμερα έχουμε 10 νομίμως υφιστάμενες λέσχες. Τους δώσαμε περιθώριο ενός μήνα με ανακοίνωσή μας για να προχωρήσουν σε ενέργειες νομιμοποίησης όλων των υπολοίπων λεσχών και μετά από αυτή την προθεσμία είναι στην αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ. και των οργάνων της Ελληνικής Δικαιοσύνης για περαιτέρω ενέργειες.

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

Διευκολύνεται η οργανωτική στελέχωση των αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού.Πολύ σύντομα στον τομέα αυτό θα έχουμε ευχάριστα νέα για τη χώρα μας και αναφέρομαι στο Ράλι Ακρόπολις που και αυτό χάθηκε λόγω της ανικανότητας της προηγούμενης Κυβέρνησης.

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα έγκρισης της νομιμότητας των κανονισμών των αθλητικών ομοσπονδιών, προβλέπονται συγκεκριμένεςπροθεσμίες για τη συμμόρφωση των ομοσπονδιών με τις υποδείξεις του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.

Για λόγους ασφάλειας δικαίου αλλά και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου και μετά τις γενικευμένες αντιδράσεις της αθλητικής κοινότητας αναστέλλεται η ισχύςτων ρυθμίσεων για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών φορέων, όπως προβλέπονται στον ν. 4603/2019,προκειμένου να υπάρξει διαβούλευση στο πλαίσιο του νέου αθλητικού νόμου με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να επιτευχθεί η επεξεργασία ενός αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τις αρχαιρεσίες των κατά περίπτωση αθλητικών φορέων.

Ενώ παράλληλα αναστέλλουμε τη δυνατότητα που έδινε προηγούμενη διάταξη για μηνιαία αμοιβή των Προέδρων με απόφαση γενικής συνέλευσης των Ομοσπονδιών.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις εξακολουθεί να υπάρχει περιορισμός στις θητείες των μελών των διοικητικών συμβουλίων των αθλητικών ομοσπονδιών, όμως διευρύνεται αρκετά το δικαίωμα συμμετοχής τους στις διοικήσεις των ομοσπονδιών, καθώς προβλέπεται ότι το ίδιο πρόσωπο μπορεί να εκλεγεί τρεις (3) φορές Πρόεδρος αθλητικής ομοσπονδίας και επιπλέον δύο (2) φορές σε οποιαδήποτε άλλη εκτελεστική θέση της ομοσπονδίας. Το παραπάνω όριο θητειών ως προς τον Πρόεδρο, επεκτείνεται για μία (1) επιπλέον θητεία, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί το 70ο έτος της ηλικίας του. Ουσιαστικάεφαρμόζουμετο πλαίσιο της ΔΟΕ που είχε και εγγράφως ζητηθεί από τον προκάτοχό μουκαι που έχει εφαρμοστεί ήδη σε αρκετές χώρες μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής

Λόγω της επιτακτικής και αδήριτης ανάγκης αξιοποίησης  των  ολυμπιακών συγκροτημάτων, δίδεται η δυνατότητα στους φορείς που είτε είναι ιδιοκτήτες, είτε τους έχει ανατεθεί η αξιοποίηση, η  χρήση, η διαχείριση και η εκμετάλλευσή  τέτοιων εγκαταστάσεων, να συμβάλλονται απευθείας για την υποψήφια Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία.

Ως προς το Καυταντζόγλειο Εθνικό Στάδιο Θεσσαλονίκης,  η προτεινόμενη ρύθμιση λύνει τη σύγχυση ως προς την αρμοδιότητα του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού να αντικαθιστά τα μέλη της Επιτροπής με απόφασή του, ακόμη  και προτού λήξει η θητεία τους.

Δ΄ΜΕΡΟΣ

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα απόσπασης Ολυμπιονικών είτε στη Γενική ΓραµµατείαΑθλητισµού (Γ.Γ.Α.), είτε σε εποπτευόµενους από αυτήν φορείς λόγω της αυξημένης ανάγκης στελέχωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα της ΓΓΑ. με ανθρώπους µε συναφές προς τον αθλητισμό αντικείμενο. Είναι αδιανόητο το δυναμικό των 100 και πλέον Ολυμπιονικών που διαθέτει η χώρα μας να μένει αναξιοποίητο και να μην τους δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιούνται ως πρεσβευτές του αθλητισμού και του Ολυμπισμού.

Οι  διατάξεις του αθλητικού νόμου ν. 2725/99 για τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες προσαρμόζονται στις νέες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών του ν.4548/18, όπου ασκεί την εποπτεία ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Με το παρόν σχέδιο νόμου κυρώνεται το νέο καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), η οποία από Ν.Π.Δ.Δ. μετατρέπεται σε Ν.Π.Ι.Δ..

Το ισχύον καταστατικό της Ε.Ο.Ε., αποδείχθηκε στην παρούσα συγκυρία ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες λειτουργίας της Ε.Ο.Ε. και της ανάγκης προσαρμογής της σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο νομικό, κοινωνικό και αθλητικό πλαίσιο.

Το γεγονός αυτό διαπιστώθηκε από τους εθνικούς αθλητικούς οργανισμούς αλλά κυρίως από την Δ.Ο.Ε.. Η Ε.Ο.Ε. μάλιστα ήταν ανάμεσα στις ελάχιστες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές των οποίων το καταστατικό κρίθηκε αναχρονιστικό και από τις οποίες εγγράφως η Δ.Ο.Ε. ζήτησε να τα αλλάξουν με τον κίνδυνο, εάν αυτή η αλλαγή δεν πραγματοποιηθεί, να μείνει εκτός της Ολυμπιακής οικογένειας.

Το νέο καταστατικό της ΕΟΕθατης επιτρέψει να είναι πιο ευέλικτη και να μπορεί να στρέψει το απόλυτο ενδιαφέρον τηςστη στήριξη και προώθηση του Ελληνικού αθλητισμού. 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

Προκειμένου να αρθεί η ερμηνευτική αμφισβήτηση σχετικά με τη διατήρηση της  ισχύος της ΚΥΑ υπ’ αριθμό ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/28534/2011 (Β’ 527), που είχε εκδοθεί δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ν. 3905/2010, προ της τροποποίησής της με το άρθρο 17 ν. 4585/2018, να διασφαλιστεί η προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων, αλλά και να αποτραπεί η καθυστέρηση εκτελέσεως των μεγάλων δημοσίων έργων, συνεπείαανασκαφικώνεργασιών, εισάγεται νομοθετική διάταξη, που αποσαφηνίζει ότι η ως άνω ΚΥΑ καθώς και τα δυνάμει αυτής εκδοθέντα ή εκδιδόμενα ειδικά Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας εξακολουθούν να ισχύουν.

Λύεταικαι τίθεται υπό καθεστώς εκκαθάρισηςη Ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων ΥΠΠΟ». Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών για τη ρύθμιση των λεπτομερειών και της διαδικασίας της εκκαθάρισης. Η διάλυση της εν λόγω Ένωσης Προσώπων κρίνεται αναγκαία, μετά από τη μεταφορά του κύριου αντικειμένου του σκοπού της, ήτοι της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού και της χορήγησης επιδόματος στους υπαλλήλους του Υπουργείου για τη φιλοξενία σε παιδικές κατασκηνώσεις, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προς το σκοπό της μείωσης του λειτουργικού κόστους, ο οποίος συνιστά λόγο δημοσίου συμφέροντος.

 

Δελτίο τύπου