Ο μπλε φάκελος και τo μήνυμα του Μητσοτάκη στα κυβερνητικά στελέχη | PellaNews

Ο μπλε φάκελος και τo μήνυμα του Μητσοτάκη στα κυβερνητικά στελέχη

Προσωπικούς μπλε φακέλους με χρονοδιαγράμματα, στόχους και νουθεσίες για την παραγωγή του κυβερνητικού έργου παρέλαβαν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά την παρθενική του συνεδρίαση του.

Νωρίτερα, είχαν ακούσει τον Πρωθυπουργό να περιγράφει το αυστηρό πλαίσιο ελέγχου που θα υπάρχει για κάθε έναν και μία από τους υπουργούς, τους αναπληρωτές υπουργούς και τους υφυπουργούς, σημειώνοντας ότι «οι πολίτες περιμένουν από εμάς πράξεις, με τόλμη και ωριμότητα» και τονίζοντας ότι «πρώτος από όλους κρίνομαι εγώ».

Σε βίντεο-μήνυμα του, που αναρτήθηκε στα social media, o Πρωθυπουργός αναφέρεται στο «σύστημα» του ελέγχου υπουργών και υφυπουργών, αναφέροντας «Σήμερα, όλοι οι Υπουργοί παρέλαβαν έναν φάκελο με τους στόχους μας ανά υπουργείο, το πρόγραμμα δράσης μας ως τον Δεκέμβριο και ένα 6μηνιαίο σχέδιο πρωτοβουλιών. Η κυβέρνηση θα λειτουργήσει με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διαρκή αξιολόγηση».

Ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε το νέο μοντέλο κυβερνητικής λειτουργίας, στο οποίο κομβικό ρόλο έχει προεδρία της κυβέρνησης με δύο Γενικές Γραμματείες και το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης και παρακολούθησης «ΜΑΖΙ».  Η νέα φιλοσοφία της κυβέρνησης προσδιορίζεται από τις εξής βασικές αρχές:

Συνεχής επικοινωνία µε τους υπουργούς και γενικούς γραμματείς για την υποστήριξη και τον συντονισμό των ενεργειών τους και την επίτευξη των στόχων του κυβερνητικού προγράμματος, µέσω ενιαίου μηχανισμού παρακολούθησης
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης ως προς τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
Χρήση δεικτών αποτελεσματικότητας και απτών αποτελεσμάτων στην κοινωνία και την οικονομία µέσω διεθνών μοντέλων
Επικοινωνία του έργου της κυβέρνησης και απόλυτη διαφάνεια καθόλη τη διάρκεια του πλάνου υλοποίησής του
Ακολουθούν οι κανόνες λειτουργίας επιτελικού σχήματος διακυβέρνησης:

Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής από κάθε υπουργείο σε συνάρτηση µε τον προϋπολογισμό
Νομοθετικός και κανονιστικός προγραμματισμός έτους καθώς και ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων
Ετήσια απολογιστική έκθεση νομοθετικής παραγωγής
Σύνταξη νομοσχεδίων, κατόπιν εισήγησης αρμόδιων υπουργείων, στη Γ.Γ. Νομοθετικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Εκ των υστέρων ανάλυση επίπτωσης πολιτικών μετά την εφαρμογή τους   
Ειδικό κεφάλαιο αποτελεί η «Αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων», που περιλαμβάνει:

Δραστικό περιορισμό στον αριθμό μετακλητών υπαλλήλων/συμβούλων 
Απαγόρευση πρόσληψης συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού για τα µέλη της κυβέρνησης και τους υφυπουργούς
Απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας για όλο το κυβερνητικό σχήμα, συµπεριλαμβανομένων και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων
Απαγόρευση σύναψης οποιασδήποτε σύμβασης µε το Δηµόσιο για όλο το κυβερνητικό σχήμα, συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, καθώς και για τους συζύγους και τα προστατευόμενα τέκνα τους  
Συγκροτείται η Προεδρία της Κυβέρνησης που έχει ως σκοπό:  

Την υποστήριξη του έργου των υπουργείων
Τον συντονισμό και παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου
Την υποστήριξη στο νομοπαρασκευαστικό έργο
Ο συντονισμός των υπουργείων ομαδοποιείται σε ομοιογενείς δράσεις. Επικεφαλής είναι ο υφυπουργός Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου, που επικοινωνεί με τις ΓΓ Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών, ΓΓ Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, ΓΓ Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
Τα ομοειδή υπουργεία είναι: Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας.
Δεύτερη κατηγορία αποτελούν τα υπουργεία: Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας, Τουρισμού-Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.   
Η επιτελική δομή Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης «ΜΑΖΙ» περιλαμβάνει: Α' Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, Β' Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.
Διεύθυνση Αναλύσεων και Διαβούλευσης  
Δημιουργείται από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης Μηχανισμός Υποστήριξης και Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου µε σκοπό τη συστηματική υποστήριξη και παρακολούθηση του έργου των υπουργείων και την έγκαιρη παρέμβαση για την εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του. Κύρια δομικά στοιχεία του είναι:

Αναλυτικό πρόγραμμα µε σαφείς στόχους, δράσεις και έργα
Κεντρική δομή υποστήριξης, παρακολούθησης και συντονισμού υπό την Προεδρία της Κυβέρνησης
Σύνδεσμος της Προεδρίας της Κυβέρνησης ανά υπουργείο για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου
Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης (ΜΑΖΙ)
Διαδικασία επικαιροποίησης σε ετήσια βάση από κάθε υπουργείο (το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους)
Το Πληροφοριακό σύστημα ΜΑΖΙ
Το ΜΑΖΙ αποτελεί το νέο κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για τον συντονισμό του κυβερνητικού προγράμματος.
Τροφοδοτείται µε όλα τα έργα/ενέργειες που συνθέτουν το κυβερνητικό πρόγραμμα σε σχέση µε τους αντίστοιχους στόχους και δράσεις.
Προσδιορίζει τα κατά περίπτωση συναρμόδια υπουργεία, καθώς και τους συναρμόδιους φορείς.
Ελέγχει τον προγραμματισμό κάθε δράσης µε βάση το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα.
Περιλαμβάνει τις εκθέσεις προόδου για την πορεία κάθε προγράμματος
Υποστηρίζει την επικαιροποίηση του προγράμματος µε προσθήκη νέων έργων κατά την διάρκεια της τετραετίας